Magyar Magyar

Oznámenie o ochrane osobných údajov

Oznámenie o ochrane osobných údajov

Oznámenie o ochrane osobných údajov


Maďarská agentúra pre cestovný ruch (Magyar Turisztikai Ügynökség Zrt., adresa: 1027 Budapest, Kacsa u. 15-23, poštová adresa: 1525 Budapest P.O. Box: 97, centrálne telefónne číslo: +36 1 488 8722, centrálna e-mailová adresa: contact@visithungary.com, zastúpenie: László Könnyid, úradník pre ochranu osobných údajov: Levente Papp, e-mailová adresa: privacy@mtu.gov.hu) (ďalej len agentúra, prevádzkovateľ) sa zaväzuje rešpektovať práva návštevníkov svojich webových stránok (ďalej len: webové stránky) na súkromie a ochranu ich osobných údajov a počas svojej činnosti postupuje v súlade so všeobecným nariadením Európskej únie o ochrane údajov (ďalej len „GDPR“), maďarským zákonom o ochrane súkromia (ďalej len „infotv.“) a ďalšími právnymi predpismi, usmerneniami a zavedenou praxou ochrany údajov, ako aj pri zohľadnení najdôležitejších medzinárodných odporúčaní o ochrane údajov.


Agentúra ako prevádzkovateľ považuje obsah tohto právneho oznámenia za záväzný. Zaväzuje sa zabezpečiť, aby celé spracúvanie údajov spojené s jej službami spĺňalo požiadavky stanovené v tomto oznámení a vo všetkých príslušných právnych predpisoch.SPRACOVATEĽSKÉ ČINNOSTI AGENTÚRY SÚ V SÚLADE S NASLEDUJÚCIMI PRÁVNYMI PREDPISMI O OCHRANE ÚDAJOV
• Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 (z 27. apríla 2016) – o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov, GDPR);
• Zákon CXII z roku 2011 o práve na informačné sebaurčenie a o slobode informácií (Infotv.);
• Zákon V z roku 2013 o Občianskom zákonníku (Ptk.);
Osobné údaje môžu byť spracúvané, ak
• dotknutá osoba udelila súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov na jeden alebo viac konkrétnych účelov;
• je spracúvanie nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo s cieľom podniknúť kroky na žiadosť dotknutej osoby pred uzavretím zmluvy,
• je spracúvanie nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti, ktorá sa vzťahuje na prevádzkovateľa;
• je spracúvanie nevyhnutné na ochranu životne dôležitých záujmov dotknutej osoby alebo inej fyzickej osoby;
• je spracúvanie nevyhnutné na splnenie úlohy vykonávanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi;
• je nevyhnutné na presadzovanie oprávnených záujmov Prevádzkovateľa alebo tretej strany.
Podľa článku 8 ods. (1) nariadenia GDPR sa vyhlásenia o súhlase maloletých dotknutých osôb starších ako 16 rokov považujú za platné bez súhlasu alebo následného súhlasu ich zákonného zástupcu, zatiaľ čo vyhlásenia o súhlase maloletých dotknutých osôb mladších ako 16 rokov nie sú platné bez súhlasu strany vykonávajúcej rodičovský dozor nad maloletou osobou. Agentúra nemá žiadne nástroje na overovanie správnosti a platnosti súhlasu, jeho správnosť je zaručená osobou udeľujúcou súhlas.


ÚČEL SPRACÚVANIA ÚDAJOV
Agentúra môže spracúvať vaše osobné údaje na nasledujúce účely:
• Agentúra vás môže priamo kontaktovať prostredníctvom e-mailu, vrátane zasielania konkrétnych informačných vestníkov, odporúčaní, propagačných materiálov a ďalších informácií;
• Agentúra môže overiť použitie a fungovanie webovej stránky;
• Agentúra môže napraviť a vyriešiť problémy spojené s prevádzkou webovej stránky a obchodnými aktivitami, produktami a službami Agentúry;
• Agentúra môže udržiavať bezpečnosť a integritu webovej stránky a svojej vlastnej obchodnej prevádzky.
Ak si neprajete, aby vás Agentúra kontaktovala v budúcnosti priamo, alebo od nás chcete dostávať informačné vestníky, pošlite e-mailovú správu na leiratkozas@mtu.gov.hu, do predmetu ktorej uveďte, prosím, slová „leiratkozás“ (odhlásiť sa) alebo „stop“ alebo pošlite list na adresu agentúry: 1027 Budapest, Kacsa utca 15-23. V tomto prípade uveďte svoje meno, adresu a e-mailovú adresu.
Radi by sme vás tiež informovali, že v súvislosti s funkciami prepojenými prostredníctvom ikon externých poskytovateľov zobrazených na webových stránkach (Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram) agentúra nevykonáva žiadne činnosti spracúvania, pretože v takom prípade je prevádzkovateľom externá spoločnosť poskytujúca službu.


ZÁKONNOSŤ SPRACÚVANIA ÚDAJOV
Právnym základom pre spracúvanie osobných údajov na jeden alebo viac konkrétnych účelov je váš súhlas.


PODMIENKY SPRACÚVANIA ÚDAJOV
Je technicky nevyhnutné, aby ste poskytli svoje osobné údaje, keď sa prihlásite na odber našich informačných vestníkov alebo keď nás kontaktujete.


ROZSAH SPRACÚVANÝCH ÚDAJOV
Kedykoľvek navštívite našu webovú stránku alebo sa prihlásite na odber informačného vestníku prostredníctvom tejto webovej stránky, alebo ak prostredníctvom bodu kontaktnej ponuky vytvoríte spojenie, agentúra si od vás môže vyžiadať informácie vrátane vášho mena a e-mailovej adresy. Počas používania webovej stránky sa IP adresa vášho počítača spracúva ako technické údaje a do vášho počítača tiež vkladáme súbory cookie.


DOBA UCHOVÁVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV
Údaje spracúvané so súhlasom sa budú spracúvať až do odvolania súhlasu, ak sa neuplatní iný právny základ spracúvania. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť predchádzajúceho spracúvania.


PRÍJEMCOVIA OSOBNÝCH ÚDAJOV A KATEGÓRIE PRÍJEMCOV
Používatelia agentúry a spracovatelia údajov, ktorí udržiavajú partnerské vzťahy a poskytujú služby zákazníkom, a v prípade technických údajov zamestnanci IT oddelenia.


SPRACOVATELIA ÚDAJOV
Agentúra využíva na rôzne úlohy nasledujúce služby spoločností spracúvajúcich údaje:
• na marketingové a komunikačné účely – vrátane distribučnej služby informačného vestníku-: TURISZTIKAI MARKETINGKOMMUNIKÁCIÓS ÜGYNÖKSÉG NONPROFIT ZRT. (Adresa: 1027 Budapest, Kacsa utca 15-23, Reg. č. org.: 01-10-049807) a
MEDIATOR GROUP REKLÁMÜGYNÖKSÉG KFT. (Adresa: 1034 Budapest, Bécsi út 58., Reg. č. org.: 01-09-864793)
• pre webhostingovú službu: RENDSZERINFORMATIKA KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ ZRT. (Adresa: 1134 Budapest, Váci út 19. IV. posch., Reg. č. org.: 01-10-046912)


POUŽITIE SÚBOROV COOKIES
Podobne ako iné komerčné webové stránky, aj agentúra využíva všeobecnú technológiu známu ako súbory cookies a súbory technického denníka webového servera, aby získala informácie o tom, ako používajú dotknuté osoby webovú stránku.
Pomocou súborov cookies a súborov denníka webového servera môže agentúra kontrolovať návštevy webových stránok a upravovať ich obsah podľa vašich osobných potrieb. Cookie je malý informačný balíček (súbor), ktorý často obsahuje anonymizované individuálne ID. Keď navštívite webovú stránku, daná stránka požiada váš počítač, aby tento súbor uložil na časť pevného disku vášho počítača, ktorá sa používa výslovne na ukladanie súborov cookies. Každá jednotlivá webová stránka, ktorú navštívite, môže poslať súbor cookie do vášho počítača, pokiaľ to umožňuje nastavenie vášho prehľadávača. Z dôvodu ochrany vašich údajov však váš prehliadač umožní konkrétnej webovej stránke prístup iba k súborom cookies, ktoré daná webová stránka odoslala do vášho počítača, t. j. jedna webová stránka nemôže mať prístup k súborom cookies vloženým inými webovými stránkami. Prehliadače sú všeobecne nakonfigurované tak, aby prijímali súbory cookies. Ak si však neželáte prijímať cookies, môžete nastaviť svoj prehliadač tak, aby odmietol ich prijatie. V takom prípade niektoré komponenty webových stránok nemusia fungovať správne, keď ich prehliadate. Súbory cookies nemôžu získavať ďalšie informácie z pevného disku vášho počítača a neprenášajú vírusy.


BEZPEČNOSŤ NAMI SPRACÚVANÝCH ÚDAJOV
Agentúra zabezpečí vytvorenie záloh, ktoré sú v súlade s IT dátami a technickým prostredím Webovej stránky. Zálohy sa ukladajú podľa kritérií platných pre dobu uchovania konkrétnych údajov, a tým zaručujú dostupnosť údajov počas doby uchovania, po ktorej budú definitívne zničené. IT systém a integrita a prevádzkyschopnosť prostredia, v ktorom sú dáta uložené, sú kontrolované pokročilými monitorovacími technikami a požadované kapacity sú stále k dispozícii. Udalosti v IT prostredí sa registrujú pomocou komplexných funkcií protokolovania, čím sa zaisťuje následná zistiteľnosť a právny dôkaz o akomkoľvek porušení ochrany údajov. Na poskytovanie našich webových stránok slúži vysokorýchlostné redundantné sieťové prostredie, pomocou ktorého je možné bezpečne rozdeliť akékoľvek zaťaženie medzi zdroje. Odolnosť našich systémov voči katastrofám je naplánovaná a zaručená a pomocou organizačných a technických nástrojov zaručujeme našim používateľom kontinuitu podnikania na vysokej úrovni a stále služby. Kontrolovaná inštalácia bezpečnostných opráv a aktualizácie výrobcu, ktoré tiež zaisťujú integritu našich informačných systémov, sú kľúčovou prioritou, čím sa predchádza, vyhne akémukoľvek prístupu alebo škodlivému pokusu o zneužitie zraniteľnosti a spravuje ho.
V našom IT prostredí aplikujeme pravidelné bezpečnostné testy, počas ktorých sa zistené chyby a nedostatky opravujú, pretože zvyšovanie bezpečnosti nášho informačného systému je nepretržitou úloha.
Pre našich zamestnancov sú tiež stanovené vysoké bezpečnostné požiadavky, medzi ktoré patrí aj mlčanlivosť, dodržiavanie týchto požiadaviek je zabezpečené pravidelným školením. Počas našej internej činnosti sa snažíme používať dobre navrhnuté a kontrolované procesy. Akékoľvek porušenie ochrany osobných údajov zistené počas našej prevádzky alebo nám nahlásené sa vyšetrí transparentne, so zodpovednými a prísnymi zásadami, do 72 hodín. Všetky skutočné porušenia ochrany údajov sú spracúvané a zaznamenávané. Pri vývoji našich služieb a IT riešení zabezpečujeme dodržiavanie princípu nainštalovanej ochrany údajov, pretože ochrana údajov je prioritnou požiadavkou už vo fáze navrhovania.


INFORMÁCIE TÝKAJÚCE SA PRÁV DOTKNUTÝCH OSÔB
Dotknutá osoba môže požiadať o informácie o spracúvaní svojich osobných údajov, o opravu svojich osobných údajov a môže tiež požiadať o vymazanie svojich osobných údajov, s výnimkou spracúvania vyžadovaného zákonom.


Právo na predbežné informácie
Dotknutá osoba má právo získať informácie týkajúce sa skutočností a informácií o spracúvaní pred jeho začatím. Jedným z dôvodov, prečo sa toto oznámenie o ochrane osobných údajov vytvorilo, bolo zaručenie tohto práva.


Právo na prístup
Dotknutá osoba môže požiadať agentúru, aby:
• potvrdila spracúvanie jej osobných údajov;
• poskytla kópiu týchto údajov;
• poskytla informácie o jej osobných údajoch, najmä pokiaľ ide o údaje zaznamenané agentúrou a účel ich použitia, o stranách, s ktorými sa tieto údaje zdieľajú, o tom, či sa údaje prenášajú do zahraničia, a metóde použitej na ochranu týchto údajov, o dobe trvania uchovávania údajov a o spôsobe a forme podávania sťažností ako aj o zdroji, z ktorého agentúra získala údaje dotknutej osoby.


Právo na opravu
Dotknutá osoba môže požiadať agentúru o opravu alebo doplnenie nepresných alebo neúplne zaznamenaných osobných údajov. Agentúra môže pred opravou akýchkoľvek chybných údajov skontrolovať autenticitu a presnosť údajov dotknutej osoby.


Právo na vymazanie, právo byť zabudnutý
Dotknutá osoba môže požiadať o vymazanie svojich osobných údajov, ak:
• sa konkrétne údaje už nevyžadujú na účely spracúvania uvedené v čase, keď boli zhromaždené; alebo
• keď dotknutá osoba odvolala súhlas (ak je spracúvanie založené na súhlase); alebo
• keď dotknutá osoba uplatňuje právo na námietku; alebo
Agentúra nie je povinná vyhovieť žiadosti dotknutej osoby o vymazanie jej osobných údajov, ak je spracúvanie osobných údajov nevyhnutné a opodstatnené z nasledujúcich dôvodov:
• dodržiavanie zákonných povinností; alebo
• presadzovanie alebo ochrana zákona alebo oprávnený záujem na súde.
• Právo na obmedzenie spracúvania (právo na blokovanie)


Prenosnosť údajov
Dotknutá osoba môže požiadať agentúru, aby svoje osobné údaje poskytla dotknutej strane usporiadaným, transparentným spôsobom čitateľným aj pre informačné systémy a aby poskytla údaje priamo inému prevádzkovateľovi.


Právo namietať
Z dôvodov týkajúcich sa vlastnej situácie môže dotknutá osoba kedykoľvek namietať proti spracúvaniu osobných údajov, keď sa domnieva, že je to nevyhnutné na výkon svojich základných práv. Dotknutá osoba môže kedykoľvek namietať proti spracúvaniu svojich osobných údajov na účely priameho marketingu bez uvedenia dôvodu, v takom prípade agentúra ukončí spracúvanie v čo najkratšej možnej dobe.


Právo odvolať súhlas
Dotknutá osoba môže kedykoľvek odvolať svoj súhlas, ak sa neuplatňuje žiadny iný právny dôvod spracúvania. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť predchádzajúceho spracúvania.


Informácie pre dotknutú osobu o akomkoľvek možnom porušení ochrany osobných údajov
Agentúra chráni osobné a iné údaje dotknutej osoby v súlade s platnými zákonmi a predpismi a úmerne k rizikám, používa pokročilé a spoľahlivé IT prostredie a s osobitnou starostlivosťou vyberá svojich spolupracujúcich partnerov. Svoje interné procesy vykonáva regulovaným spôsobom a pod dohľadom, aby zabránila alebo predchádzala aj najmenším chybám, problémom alebo incidentom, ku ktorým dochádza počas spracúvania osobných údajov, aby odhalila, skontrolovala a riadila akúkoľvek udalosť, ktorá sa môže stať.
Ak predsa dôjde k udalosti týkajúcej sa osobných údajov a je pravdepodobné, že predstavuje vysoké riziko pre práva a slobody dotknutých osôb, agentúra sa zaväzuje informovať dotknutú osobu a orgán na ochranu údajov o porušení ochrany osobných údajov a bez zbytočného odkladu poskytne informácie uvedené v účinných nariadeniach o ochrane údajov.


Automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania
Dotknutá osoba má právo vyňať sa z účinnosti rozhodnutí, ktoré sú založené výlučne na automatizovanom spracúvaní (vrátane profilovania) a mali by na ňu vplyv alebo by ju ovplyvnili akýmkoľvek iným spôsobom v podobne významnom rozsahu. Agentúra neprevádzkuje žiadne postupy, počas ktorých by uplatňovala automatizované rozhodnutia.


Právo podať sťažnosť dozornému orgánu
Sťažnosti týkajúce sa spracúvania možno podať maďarskému Národnému úradu pre ochranu údajov a slobodu informácií (NAIH):
Registrované sídlo: H-1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.
Poštová adresa: H-1363 Budapest, PO box.: 9.
Telefón: (+36 1) 391-1400
Fax: +36 (1) 391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu


Právo na účinný súdny prostriedok nápravy voči dozornému orgánu
Bez toho, aby boli dotknuté akékoľvek iné správne alebo mimosúdne opravné prostriedky, má každá fyzická alebo právnická osoba právo na účinný súdny prostriedok nápravy proti právne záväznému rozhodnutiu dozorného orgánu, ktoré sa jej týka.


Právo na účinný súdny prostriedok nápravy proti prevádzkovateľovi alebo sprostredkovateľovi
Bez toho, aby boli dotknuté akékoľvek dostupné správne alebo mimosúdne prostriedky nápravy vrátane práva podať sťažnosť dozornému orgánu podľa článku 77 GDPR, má každá dotknutá osoba právo na účinný súdny prostriedok nápravy, ak sa domnieva, že jeho alebo jej práva podľa tohto nariadenia boli porušené v dôsledku spracúvania jeho alebo jej osobných údajov, ktoré bolo v rozpore s týmto nariadením.