Magyar Magyar

Oznámení o ochraně osobních údajů

Oznámení o ochraně osobních údajů

Oznámení o ochraně osobních údajů


Společnost Hungarian Tourism Agency Ltd. (Magyar Turisztikai Ügynökség Zrt., adresa: 1027 Budapest, kacsa u. 15-23, adresa: 1525 Budapest PO Box: 97, centrální telefonní číslo: +36 1 488 8722, centrální e-mailová adresa: contact@visithungary.com, zastoupení: László Könnyid, kontaktní osoba pro DPO: Levente Papp, e-mailová adresa: privacy@mtu.gov.hu) (dále jen agentura, správce údajů) se zavazuje respektovat práva návštěvníků svých webových stránek (dále jen: webové stránky) na soukromí a ochranu jejich osobních údajů a během činnosti s nimi postupovat v souladu s obecným nařízením Evropské unie o ochraně údajů (dále jen GDPR), maďarským zákonem o ochraně soukromí (dále jen Infotv.) a dalšími právními předpisy, pokyny a zavedenou praxí ochrany údajů, a to se zohledněním nejdůležitějších mezinárodních doporučení týkající se ochrany údajů.Agentura jako správce údajů považuje obsah tohoto právního oznámení za závazný. Zavazuje se zajistit, aby veškeré zpracování údajů související s jejími službami splňovalo požadavky stanovené v tomto oznámení a ve všech platných právních předpisech.ČINNOSTI AGENTURY V OBLASTI ZPRACOVÁNÍ ÚDAJŮ JSOU V SOULADU S NÁSLEDUJÍCÍMI PRÁVNÍMI PŘEDPISY O OCHRANĚ ÚDAJŮ
• Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (z 27. dubna 2016) - o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů, GDPR);
• Zákon CXII z roku 2011 o právu na informační sebeurčení a o svobodě informací (Infotv.);
- Zákon V z roku 2013 o občanském zákoníku (Ptk.);
Osobní údaje mohou být zpracovávány, pokud
• subjekt údajů udělil souhlas se zpracováním svých osobních údajů pro jeden nebo více konkrétních účelů;
• zpracování je nezbytné k plnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, nebo s cílem podniknout kroky na žádost subjektu údajů před uzavřením smlouvy,
• zpracování je nezbytné pro splnění zákonné povinnosti, která se na správce vztahuje;
• zpracování je nezbytné pro ochranu životně důležitých zájmů subjektu údajů nebo jiné fyzické osoby;
• zpracování je nezbytné k vykonání úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci svěřené správci;
• je nezbytné k prosazování oprávněných zájmů Správce nebo třetí strany.
Podle článku 8 odst. (1) GDPR se prohlášení o souhlasu nezletilých subjektů údajů starších 16 let považují za platná bez souhlasu nebo následného souhlasu jejich zákonného zástupce, zatímco prohlášení o souhlasu nezletilých subjektů údajů mladších 16 let nejsou platná bez souhlasu osoby vykonávající nad nezletilým subjektem údajů rodičovský dohled. Agentura nemá žádné nástroje pro ověřování správnosti a platnosti souhlasu, jeho správnost je zaručena osobou udělující souhlas.


ÚČEL ZPRACOVÁNÍ ÚDAJŮ
Agentura může zpracovávat vaše osobní údaje pro následující účely:
• Agentura vás může přímo kontaktovat prostřednictvím e-mailu, včetně zasílání konkrétních informačních věstníků, doporučení, propagačních materiálů a dalších informací;
• Agentura může ověřovat používání a provoz webových stránek;
• Agentura může napravit a vyřešit problémy spojené s provozem Webové stránky a obchodními aktivitami, produkty a službami Agentury;
• Agentura může udržovat bezpečnost a integritu webových stránek a své vlastní obchodní činnosti.
Pokud si nepřejete, aby vás Agentura v budoucnu přímo kontaktovala, nebo od nás chcete dostávat informační věstníky, zašlete e-mailovou zprávu na leiratkozas@mtu.gov.hu, v jejímž předmětu uveďte slova „leiratkozás“ (odhlásit odběr) nebo „stop“ nebo zašlete dopis na adresu Agentury: 1027 Budapest, Kacsa utca 15-23. V tomto případě uveďte své jméno, adresu a e-mailovou adresu.
Rádi bychom vás také informovali, že v souvislosti s funkcemi propojenými prostřednictvím ikon externích poskytovatelů zobrazených na webových stránkách (Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram) agentura neprovádí žádné činnosti zpracování, neboť v těchto případech je správcem externí společnost poskytující službu.ZÁKONNOST ZPRACOVÁNÍ ÚDAJŮ
Právním základem pro zpracování vašich osobních údajů na jeden nebo více konkrétních účelů je váš souhlas.PODMÍNKY ZPRACOVÁNÍ ÚDAJŮ
Poskytnutí vašich osobních údajů je technicky nezbytné, když se přihlásíte k odběru našich informačních věstníků nebo když nás kontaktujete.ROZSAH ZPRACOVÁVANÝCH ÚDAJŮ
Kdykoliv navštívíte naše webové stránky nebo se přihlásíte k odběru informačního věstníku prostřednictvím webových stránek, nebo navážete spojení prostřednictvím kontaktního bodu nabídky, může od vás agentura požadovat informace, včetně vašeho jména a e-mailové adresy. Během provozu webových stránek je jako technický údaj zpracovávána IP adresa vašeho počítače a do vašeho počítače také vkládáme soubory cookie.DOBA UCHOVÁVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Údaje zpracovávané se souhlasem budou zpracovávány až do odvolání souhlasu, pokud se neuplatní jiný právní základ zpracování. Odvolání souhlasu nemá vliv na zákonnost předchozího zpracování.PŘÍJEMCI OSOBNÍCH ÚDAJŮ A KATEGORIE PŘÍJEMCŮ
Uživatelé agentury a zpracovatelé údajů, kteří udržují partnerské vztahy a poskytují služby zákazníkům, a v případě technických údajů zaměstnanci IT oddělení.ZPRACOVATELÉ ÚDAJŮ
Agentura využívá pro různé úkoly následující služby společností zpracovávajících údaje:
• pro marketingové a komunikační účely - včetně služby rozesílání informačního věstníku: TURISZTIKAI MARKETINGKOMMUNIKÁCIÓS ÜGYNÖKSÉG NONPROFIT ZRT. (Adresa: 1027 Budapest, kacsa utca 15-23, CJ: 01-10-049807) a
MEDIATOR GROUP REKLÁMÜGYNÖKSÉG KFT. (Adresa: 1034 Budapest, Bécsi út 58., CJ: 01-09-864793)
• pro webhostingové služby: RENDSZERINFORMATIKA KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ ZRT. (Adresa: 1134 Budapest, Váci út 19. IV. em., CJ: 01-10-046912)


POUŽITÍ SOUBORŮ COOKIE
Podobně jako jiné komerční webové stránky, používá i Agentura obecnou technologii známou jako soubory cookie a technické soubory protokolu webového serveru, aby získala informace o tom, jak subjekty údajů používají webové stránky.
Pomocí souborů cookie a technických souborů protokolu webového serveru může Agentura kontrolovat návštěvy webových stránek a upravovat jejich obsah podle vašich osobních potřeb. Soubor cookie je malý informační balíček (soubor), který často obsahuje anonymizované individuální ID. Když navštívíte webovou stránku, webová stránka požádá váš počítač, aby tento soubor uložil do části pevného disku vašeho počítače, která je výslovně určena k ukládání souborů cookie. Každá jednotlivá webová stránka, kterou navštívíte, může do počítače odeslat soubor cookie, pokud to nastavení vašeho prohlížeče umožňuje. V zájmu ochrany vašich údajů však váš prohlížeč umožní konkrétní webové stránce přístup pouze k souboru cookie, který konkrétní webová stránka odeslala do vašeho počítače, tj. jedna webová stránka nemůže mít přístup k souborům cookie vloženým jinými webovými stránkami. Prohlížeče jsou obecně konfigurovány tak, aby přijímaly soubory cookie. Pokud si však nepřejete přijímat soubory cookie, můžete nastavit svůj prohlížeč tak, aby jejich přijímání odmítal. V takovém případě některé součásti webových stránek při jejich prohlížení nemusí fungovat efektivně. Soubory cookie nemohou získávat další informace z pevného disku vašeho počítače a nepřenášejí viry.


BEZPEČNOST NÁMI ZPRACOVÁVANÝCH ÚDAJŮ
Agentura zajišťuje vytvoření záloh, které jsou v souladu s IT daty a technickým prostředím webových stránek. Zálohy jsou uchovávány podle kritérií platných pro dobu uchovávání konkrétních údajů, a tím zaručují dostupnost údajů po dobu uchovávání, po které budou definitivně zničeny. IT systém a integrita a provozuschopnost prostředí, v němž jsou data uložena, jsou kontrolovány pomocí pokročilých monitorovacích technik a požadované kapacity jsou zajišťovány nepřetržitě. Události v IT prostředí se zaznamenávají pomocí komplexních funkcí protokolování, čímž se zajišťuje následné zpětné vyhledávání a právní důkaz o jakémkoliv porušení ochrany údajů. K poskytování našich webových stránek slouží vysoce širokopásmové, redundantní síťové prostředí, pomocí kterého lze bezpečně rozložit jakoukoli zátěž mezi zdroje. Odolnost našich systémů vůči haváriím je plánována a zaručena a pomocí organizačních a technických nástrojů zaručujeme našim uživatelům kontinuitu provozu na vysoké úrovni a stálost služeb. Kontrolovaná instalace bezpečnostních oprav a aktualizací výrobce, které rovněž zajišťují integritu našich informačních systémů, jsou klíčovou prioritou, čímž se předchází, zamezuje a zvládá jakýkoli přístup nebo pokus o poškození zneužitím zranitelnosti.
V našem IT prostředí aplikujeme pravidelné bezpečnostní testy, během nichž se zjištěné chyby a nedostatky opravují, protože zvyšování bezpečnosti našeho informačního systému je nepřetržitou úkol.
Pro naše zaměstnance jsou také stanoveny vysoké bezpečnostní požadavky, mezi které patří i důvěrnost, dodržování těchto požadavků je zajištěno pravidelným školením. Během naší interní činnosti se snažíme používat dobře navržené a řízené procesy. Jakékoliv porušení ochrany osobních údajů zjištěné během našeho provozu nebo nám nahlášené se prošetří transparentně, odpovědně a podle přísných zásad do 72 hodin. Všechna skutečná porušení ochrany osobních údajů jsou zpracována a zaznamenána. Při vývoji našich služeb a IT řešení zajišťujeme dodržování principu instalované ochrany údajů, protože ochrana údajů je prvořadým požadavkem již ve fázi navrhování.


INFORMACE O PRÁVECH SUBJEKTŮ ÚDAJŮ
Subjekt údajů může požádat o informace o zpracovávání svých osobních údajů, o opravu svých osobních údajů a může také požádat o výmaz svých osobních údajů, s výjimkou zpracování vyžadovaného zákonem.


Právo na předběžné informace
Subjekt údajů má právo získat informace týkající se skutečností a informací o zpracování před jeho zahájením. Jedním z důvodů, proč bylo toto oznámení o ochraně osobních údajů vytvořeno, bylo zaručit toto právo.


Právo na přístup
Subjekt údajů může agenturu požádat, aby:
• potvrdila zpracování jeho osobních údajů;
• poskytla kopie těchto údajů;
• poskytla informace o jeho osobních údajích, zejména pokud jde o údaje zaznamenané agenturou a účel jejich použití, o stranách, s nimiž jsou tyto údaje sdíleny, o tom, zda se údaje přenášejí do zahraničí, a o způsobu ochrany těchto údajů, o době uchovávání těchto údajů a o způsobu a formě podávání stížností, a o zdroji, ze kterého agentura údaje subjektu údajů získala.


Právo na opravu
Subjekt údajů může požádat agenturu o opravu nebo doplnění nepřesně nebo neúplně zaznamenaných osobních údajů. Před opravou jakýchkoli chybných údajů může agentura zkontrolovat pravost a přesnost údajů subjektu údajů.


Právo na výmaz, právo být zapomenut
Subjekt údajů může požádat o výmaz svých osobních údajů, pokud:
• konkrétní údaje se již nevyžadují pro účely zpracování uvedené při jejich shromažďování; nebo
• pokud subjekt údajů odvolal souhlas (pokud je zpracování založeno na souhlasu); nebo
• když subjekt údajů uplatňuje právo na námitku; nebo
Agentura není povinna vyhovět žádosti subjektu údajů o výmaz jeho osobních údajů, pokud je zpracování osobních údajů nezbytné a oprávněné z následujících důvodů:
• ke splnění zákonných povinností; nebo
• k vymáhání nebo ochraně zákona nebo oprávněného zájmu u soudu.
• Právo na omezení zpracování (právo na blokování)


Přenositelnost údajů
Subjekt údajů může požádat agenturu, aby své osobní údaje poskytla dotčené straně uspořádaným, transparentním způsobem čitelným i pro informační systémy a aby poskytla údaje přímo jinému správci.


Právo vznést námitku
Subjekt údajů může z důvodů týkajících se jeho vlastní situace kdykoli vznést námitku proti zpracování svých osobních údajů, pokud se domnívá, že je to nezbytné pro uplatnění jeho základních práv. Subjekt údajů může kdykoli vznést námitku proti zpracování svých osobních údajů pro účely přímého marketingu, a to bez udání důvodu; v takovém případě agentura zpracování v co nejkratší možné době ukončí.


Právo odvolat souhlas
Subjekt údajů může souhlas kdykoli odvolat, pokud se neuplatní jiný právní důvod zpracování. Odvolání souhlasu nemá vliv na zákonnost předchozího zpracování.


Informování subjektu údajů o případném porušení ochrany osobních údajů
Agentura chrání osobní a jiné údaje subjektu údajů v souladu s platnými zákony a předpisy a úměrně k rizikům, využívá pokročilé a spolehlivé IT prostředí a své spolupracující partnery vybírá se zvláštní péčí. Své interní procesy provádí regulovaným způsobem a pod dohledem, aby zabránila nebo předešla i té nejmenší chybě, problému nebo incidentu, který se při zpracování osobních údajů vyskytne, a aby odhalila, zkontrolovala a zvládla všechny události, ke kterým by přesto mohlo dojít.
Pokud přesto prokazatelně dojde k události týkající se osobních údajů a je pravděpodobné, že představuje vysoké riziko pro práva a svobody subjektů údajů, agentura se zavazuje informovat subjekt údajů a orgán pro ochranu údajů o porušení ochrany osobních údajů a
bez zbytečného odkladu poskytne informace uvedené v účinných nařízeních o ochraně údajů.


Automatizované individuální rozhodování, včetně profilování
Subjekt údajů má právo se vyjmout z platnosti usnesení, které jsou založeny výhradně na automatizovaném zpracování (včetně profilování) a měly by na něj vliv nebo by se ho dotýkaly jakýmkoli jiným způsobem v obdobně významném rozsahu. Agentura neprovozuje žádné postupy, při kterých by uplatňovala automatizované rozhodnutí.


Právo podat stížnost u dozorového úřadu
Stížnosti týkající se zpracování lze podat maďarskému Národnímu úřadu pro ochranu údajů a svobodu informací (NAIH):
Registrovaná kancelář: H-1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.
Poštovní adresa: H-1363 Budapest, PO box.: 9.
Telefon: (+36 1) 391-1400
Fax: +36 (1) 391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu


Právo na účinný soudní opravný prostředek vůči orgánu dozoru
Aniž jsou dotčeny jiné správní nebo mimosoudní opravné prostředky, má každá fyzická nebo právnická osoba právo na účinný soudní prostředek proti právně závaznému rozhodnutí orgánu dozoru, které se jí týká.


Právo na účinný opravný prostředek proti správci nebo zpracovateli
Aniž jsou dotčeny jakékoli dostupné správní nebo mimosoudní prostředky nápravy včetně práva podat stížnost orgánu dozoru podle (článku 77 GDPR), má každý subjekt údajů právo na účinný soudní opravný prostředek, pokud se domnívá, že byla porušena jeho práva podle tohoto nařízení v důsledku zpracování jeho osobních údajů v rozporu s tímto nařízením.