Magyar Magyar

Informacja o polityce prywatności

Informacja o polityce prywatności

Informacja o polityce prywatności


Węgierska Agencja Turystyczna Sp. z o.o. (Węgierska Agencja Turystyczna SA, adres: 1027 Budapest, Kacsa u. 15-23, adres korespondencyjny: 1525 Budapest P.O. Box: 97, centralny numer telefonu: +36 1 488 8722, centralny adres mailowy: contact@visithungary.com, przedstawiciel: Péter Horváth, inspektor ochrony danych: Levente Papp, adres mailowy: privacy@mtu.gov.hu) (zwany dalej: Agencja, Administrator danych) zobowiązuje się do poszanowania praw odwiedzających stronę internetową Agencji (zwaną dalej: Strona) do prywatności ich danych osobowych i do ochrony danych osobowych użytkowników i przetwarzania tych danych podczas działalności zgodnie z ogólnym rozporządzaniem UE o ochronie danych (zwanym dalej: RODO), ustawą o samostanowieniu w dziedzinie informacji i wolności informacji na Węgrzech (zwaną dalej: Infotv.) i pozostałymi przepisami prawnymi, wytycznymi i ustaloną praktyką ochrony danych, uwzględniając również najważniejsze zalecenia międzynarodowe dotyczące ochrony danych. 
Agencja jako Administrator Danych uznaje treści niniejszej informacji prawnej za wiążące. Zobowiązuje się do zapewnienia spełnienia wszystkich wymagań określonych w niniejszej informacji i w obowiązujących przepisach dotyczących przetwarzania danych.

DZIAŁALNOŚĆ PRZETWARZANIA WYKONYWANA PRZEZ AGENCJĘ JEST ZGODNA Z NASTĘPUJĄCYMI PRZEPISAMI PRAWNYMI DOTYCZĄCYMI OCHRONY DANYCH
• Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, RODO);• Ustawą CXII z 2011 roku o samostanowieniu w dziedzinie informacji i wolności informacji na Węgrzech (Infotv.);• Ustawa V z 2013 roku w sprawie kodeksu cywilnego (Ptk.);
Dane osobiste mogą być przetwarzane, jeżeli• osoba, której dane dotyczą, wyraziła zgodę na przetwarzania jej danych osobistych w jednym lub w kilku specyficznych celach;• przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której osoba, której dane dotyczą jest stroną lub w celu wykonania czynności na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy,• przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze;• przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby;• przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi;• przetwarzanie jest niezbędne do egzekwowania prawnie uzasadnionych interesów Administratora lub osoby trzeciej.
Zgodnie z artykułem 8 (1) RODO, oświadczenia o wyrażeniu zgody osób niepełnoletnich powyżej 16 lat, których dane dotyczą będą uznane za ważne bez pozwolenia lub zatwierdzania ich przedstawiciela prawnego, natomiast oświadczenia o wyrażeniu zgody osób niepełnoletnich poniżej 16 lat nie są ważne bez zatwierdzenia osoby odpowiedzialnej za nadzór rodzicielski niepełnoletniej osoby. Agencja nie ma sprzętów do weryfikacji poprawności i prawidłowości zgody, poprawność zgody jest gwarantowana przez osoby udzielające zgody.
CEL PRZETWARZANIA DANYCH
Agencja może przetwarzać dane osobiste w następujących celach:• Agencja może skontaktować się z użytkownikiem bezpośrednio przez e-mail, w tym przez wysyłanie biuletynów, zaleceń, materiałów promocyjnych i innych informacji;• Agencja może weryfikować używanie i działalność strony internetowej;• Agencja może poprawić i rozwiązać problemy dotyczące działalności Strony i działalności gospodarczej, produktów i usług Agencji;• Agencja może utrzymywać bezpieczeństwo i integralność Strony i swojej działalności gospodarczej.
Aby uniemożliwić bezpośredni kontakt przez Agencją w przyszłości lub otrzymanie biuletynów należy wysłać mail na adres leiratkozas@mtu.gov.hu, w temacie należy wpisać słowo „leiratkozás” (wypisanie się) lub „stop”, lub wysłać list na adres Agencji: 1027 Budapest, Kacsa u. 15-23. W takim przypadku należy podać imię i nazwisko, adres i adres mailowy.Chcielibyśmy również poinformować, że w odniesieniu do funkcji, do których odsyłają ikony zewnętrznych dostawców pokazane w Serwisie (Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram) Agencja nie wykona żadnej czynności przetwarzania danych, ponieważ w takich przypadkach administratorem jest zewnętrzna usługodawca.

PRAWORZĄDNOŚĆ PRZETWARZANIA DANYCH
Podstawą prawną do przetwarzania danych osobistych w jednym lub w kilku specyficznych celach jest zgoda osoby, której dane dotyczą.

WARUNKI PRZETWARZANIA DANYCH
Podanie danych osobistych jest technicznie wymagane do subskrypcji na nasz biuletyn lub do skontaktowania się z nami.

ZAKRES PRZETWARZANYCH DANYCH
Odwiedzając naszą Stronę lub na subskrypcję biuletynu przez stronę internetową, lub do skontaktowania się przez opcję kontakt w menu, Agencja może wymagać informacji takich, jak imię i nazwisko i adres mailowy. Podczas korzystania ze Strony, adres IP komputera użytkownika jest przetwarzany jako dane techniczne i pliki cookie również mogą być osadzone na komputerze użytkownika.

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH
Dane przetwarzane na podstawie zgody będą przetwarzane do momentu wycofania zgody, w przypadku braku innej podstawy prawnej do przetwarzania. Wycofanie zgody nie ma wpływu na legalność wcześniejszego przetwarzania.

ADRESACI DANYCH OSOBOWYCH I KATEGORIE ADRESATÓW
Użytkownicy Agencji i Administratorzy Danych utrzymujących stosunki partnerskie i obsługujący usługi dla klienta i w przypadku danych technicznych pracownicy IT.

PODMIOTY PRZETWARZAJĄCE DANE
Agencja korzysta z usług następujących firm przetwarzających dane do poszczególnych zadań:• w celach marketingowych i komunikacyjnych – w tym biuletyn: TURISZTIKAI MARKETINGKOMMUNIKÁCIÓS ÜGYNÖKSÉG NONPROFIT ZRT. (TURYSTYCZNA AGENCJA KOMUNIKACJI MARKETINGOWEJ SA) (Adres: 1027 Budapest, Kacsa utca 15-23, CJ: 01-10-049807) iMEDIATOR GROUP REKLÁMÜGYNÖKSÉG KFT. (Adres: 1034 Budapest, Bécsi út 58., CJ: 01-09-864793)• w celu usługi webhosting: RENDSZERINFORMATIKA KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ ZRT. (HANDEL I USŁUGI INFORMATYKI SYSTEMOWEJ SA) (Adres: 1134 Budapest, Váci út 19., CJ: 01-10-046912)

KORZYSTANIE Z PLIKÓW COOKIE
Podobnie do innych stron handlowych, Agencja również korzysta z ogólnej technologii znanej jako pliki cookie i z plików dziennika technicznego webserwera w celu otrzymania informacji o sposobach korzystania ze Strony przez osoby, których dane dotyczą.Za pomocą plików cookie i plików dziennika webserwera, Agencja jest w stanie sprawdzić odwiedzanie Strony i dostosować treści Strony do indywidualnych potrzeb. Cookie oznacza mały pakiet (plik) informacyjny, który często zawiera zanonimizowany indywidualny identyfikator. Podczas odwiedzania strony internetowej, strona internetowa poprosi komputer użytkownika, aby przechowywał ten plik w małej części dysku twardego komputera, która jest wyraźnie przeznaczona na przechowywanie plików cookie. Każda odwiedzana strona może wysłać plik cookie na komputer użytkownika, jeżeli ustawienia przeglądarki na to pozwolą. Natomiast, w celu ochrony danych użytkownika, przeglądarka umożliwia danej stronie dostęp wyłącznie do tego pliku cookie, który został wysłany na komputer użytkownika przez daną stronę, czyli jedna strona nie ma dostępu do plików cookie osadzonych przez inne strony. Ogólnie, przeglądarki są skonfigurowane do akceptacji plików cookie. Jeżeli natomiast użytkownik nie chce przyjmować plików cookie, może wybrać opcję odrzucania plików cookie w przeglądarce. W takim przypadku pewne funkcje strony mogą działać mniej skutecznie podczas surfowania. Pliki cookie nie mogą uzyskiwać innych informacji z dysku twardego komputera i nie są nośnikami wirusów.

BEZPIECZEŃSTWO PRZETWARZANYCH PRZEZ NAS DANYCH
Agencja zapewnia kopie zapasowe zgodne z danymi informatyki i ze środowiskiem technicznym Strony. Kopie zapasowe są przechowywane zgodnie z kryteriami dotyczącymi okresu przechowywania specyficznych danych, w ten sposób zapewniając dostępność do danych podczas okresu przechowywania, po którym zostaną one ostatecznie zniszczone. System informatyczny oraz integralność i operacyjność środowiska przechowującego dane są sprawdzane za pomocą zaawansowanych technik monitorowania, a wymagane zdolności są stale zapewniane. Wydarzenia środowiska IT są rejestrowane za pomocą złożonych funkcji logowania, co zapewnia późniejszą wykrywalność i prawne potwierdzenie ewentualnego naruszenia danych. Stosujemy szerokopasmowe, redundantne środowisko sieciowe w celu obsługiwania naszych stron internetowych, dzięki czemu obciążenie może być bezpiecznie rozłożone między zasobami. Odporność na błędy naszych systemów jest programowana i gwarantowana, korzystamy z organizacyjnych i technicznych instrumentów, aby zapewnić naszym użytkownikom wysoki poziom, ciągłość działania i stałe usługi. Nadzorowana instalacja łątek bezpieczeństwa i aktualizacja producentów, którzy zapewniają również integralność naszych systemów informatycznych, jest kluczowym priorytetem, a tym samym zapobiega dostępowi lub szkodliwym próbom związanym z wykorzystaniem luki w zabezpieczeniach, unikając ich i zarządzając nimi.
Stosujemy systematyczne testy bezpieczeństwa naszego środowiska informatycznego, podczas których wykryte błędy i słabości są poprawione, ponieważ wzmocnienie bezpieczeństwa naszego systemu informatycznego jest zadaniem ciągłym.
Wymagania dotyczące bezpieczeństwa stosowane wobec naszych pracowników są również wysokie, obejmując poufność, przestrzeganie której jest zapewnione przez systematyczne szkolenia. Podczas wewnętrznej działalności staramy się stosować prawidłowo zaprojektowane i sprawdzone procesy. Każde indywidualne naruszenie ochrony danych osobowych wykryte podczas naszej działalności lub zgłoszone do nas jest przejrzyście badane, stosując odpowiedzialne i rygorystyczne zasady w ciągu 72 godzin. Konkretne naruszenia ochrony danych są przetwarzane i zarejestrowane. Podczas rozwoju naszych usług i rozwiązań informatycznych gwarantujemy zgodność z zasadą zainstalowanej ochrony danych, ponieważ ochrona danych jest priorytetowym wymaganiem już w fazie projektowania.

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRAW OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ
Osoba, której dane dotyczą może prosić o informacje o przetwarzaniu swoich danych osobowych, poprawienie swoich danych osobowych i może również prosić o usunięcie swoich danych osobowych, z wyjątkiem przetwarzania wymaganego przez prawo.

Prawo do wstępnej informacji
Osoba, której dane dotyczą ma prawo otrzymać informacje dotyczące faktów i informacje o przetwarzaniu przed rozpoczęciem przetwarzania. Jednym z powodów powstania niniejszej Informacji o polityce prywatności jest zapewnienie tego prawa.

Prawo dostępu
Osoba, której dane dotyczą może prosić Agencję o:
• potwierdzenie przetwarzania swoich danych osobowych;
• zapewnienie kopii tych danych;
• udzielenie informacji o swoich danych osobowych, w tym szczególnie o danych zarejestrowanych przez Agencję i celu ich używania, o stronach, którym dane są udostępnione, czy dane są przekazywane za granicę i o metodzie stosowanej na ochronę tych danych, o okresie przechowywania danych i o sposobie i możliwości złożenia reklamacji i wreszcie o źródle, z którego agencja uzyskała dane osoby, której dane dotyczą.

Prawo do sprostowania danych
Osoba, której dane dotyczą może prosić Agencję o sprostowanie lub uzupełnienie niepoprawnie lub niepełnych zarejestrowanych danych osobowych. Przed sprostowaniem błędnych danych, Agencja może badać autentyczność i prawidłowość danych osoby, której dane dotyczą.

Prawo do usunięcia danych, prawo do bycia zapomnianym
Osoba, której dane dotyczą może prosić usunięcie swoich danych osobowych w następujących przypadkach:
• specyficzne dane już nie są konieczne do celów przetwarzania określonych w momencie zbierania danych; lub
• osoba, której dane dotyczą wycofała zgodę (jeżeli przetwarzanie ma miejsce na podstawie zgody); lub,• osoba, której dane dotyczą korzysta z prawa sprzeciwu; lub,
Wykonanie prośby usunięcia danych osoby, której dane dotyczą nie jest obowiązkiem Agencji, jeżeli przetwarzanie danych osobowych jest wymagane i uzasadnione w poniższych celach:• zgodność z wymaganiami prawnymi; lub• stosowanie lub ochrona przepisu prawnego lub uzasadniony interes sądowy.• Prawo do ograniczenia przetwarzania (prawo do blokowania)

Możliwość przenoszenia danych
Osoba, której dane dotyczą, może zwrócić się do Agencji o przekazanie jej danych osobowych zainteresowanej stronie w sposób uporządkowany, przejrzysty, czytelny również dla systemów informatycznych oraz o przekazanie danych bezpośrednio innemu administratorowi.

Prawo do sprzeciwu
Z przyczyn związanych z jej własną sytuacją, osoba, której dane dotyczą, może w każdej chwili wnieść sprzeciw przetwarzania jej danych osobowych, jeżeli uważa, że jest to wymagane do realizowania jej praw podstawowych. Osoba, której dane dotyczą może wnieść sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych osobowych w celu bezpośredniego marketingu w dowolnym momencie, bez uzasadnienia, w takim przypadku Agencja skończy przetwarzanie w możliwie jak najkrótszym terminie.

Prawo do wycofania zgody
Osoba, której dane dotyczą, może wycofać zgodę w dowolnym momencie, w przypadku braku innej podstawy prawnej do przetwarzania. Wycofanie zgody nie ma wpływu na legalność wcześniejszego przetwarzania.

Informacje dla osoby, której dane dotyczą, o każdym potencjonalnym naruszeniu ochrony danych
Agencja zapewnia ochronę danych osobowych i inne dane osoby, której dane dotyczą, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi i w stosunku do zagrożeń, stosując profesjonalne i niezawodne środowisko informatyczne i wybierając partnerów na współpracę z ogromną starannością. Agencja wykonuje swoje wewnętrzne procesy w uregulowany i nadzorowany sposób w celu zapobiegania lub uniknięcia nawet najmniejszego błędu, problemu lub incydentu podczas przetwarzania danych osobowych i w celu wykrycia i badania takich potencjonalnych wydarzeń lub zarządzania nimi.
Jeżeli zdarzenie związane z danymi osobowymi nadal ma miejsce i może wiązać się z wysokim ryzykiem naruszenia praw i wolności osób, których dane dotyczą, agencja zobowiązuje się do poinformowania osoby, której dane dotyczą, oraz organu ochrony danych udzielając informacji określonych w obowiązujących rozporządzeniach w sprawie ochrony danych, bez nieuzasadnionego opóźnienia.

Zautomatyzowane indywidualne podjęcie decyzji, w tym profilowanie
Osoba, której dane dotyczą, ma prawo zwolnić się z mocy postanowień, które opierają się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu (w tym profilowaniu) i mogą mieć wpływ na nie lub mogą mieć wpływ na nie w dowolny, podobnie znaczący sposób. Agencja nie obsługuje żadnej procedury stosującej zautomatyzowane podjęcie decyzji.

Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego
Skargi dotyczące przetwarzania mogą być złożone do Węgierskiego Krajowego Urzędu ds. Ochrony Danych i Wolności Informacji (NAIH):
Siedziba: H-1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.
Adres korespondencyjny: H-1363 Budapest, PO box.: 9.
Numer telefonu: (+36 1) 391-1400
Numer faksu: (+36 1) 391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Prawo do skutecznego środka oskarżenia przeciw organowi nadzorczemu
Bez uszczerbku dla żadnego innego administracyjnego lub pozasądowego zaskarżenia, każda osoba fizyczna lub prawna ma prawo do skutecznego środka oskarżenia przeciw prawnie wiążącej decyzji organu nadzorczego, która jej dotyczy.

Prawo do skutecznego środka oskarżenia przeciwko administratorowi lub podmiotowi przetwarzającemu
Bez uszczerbku dla wszelkich dostępnych administracyjnych lub pozasądowych środków odwoławczych, w tym prawa do wniesienia skargi do organu nadzorczego zgodnie z (RODO. Art. 77), każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo do skutecznego środka prawnego, jeżeli uzna, że jej prawa wynikające z niniejszego rozporządzenia zostały naruszone w wyniku przetwarzania jej danych osobowych niezgodnie z niniejszym rozporządzeniem.