Conventions
English
Magyar

Obowiązujące zasady wjazdu do kraju (zaktualizowane)Z uwagi na międzynarodową sytuację epidemiologiczną, na początku września na Węgrzech weszły w życie nowe zasady wjazdu na teren kraju, które zebraliśmy poniżej.

Obywatele zagraniczni

Poczynając od dnia 1 września obywatele innych krajów nie mają możliwości wjazdu na terytorium Węgier w celach turystycznych.

 

Mniej surowe ograniczenia dotyczą krajów V4. Obywatele Czech, Polski i Słowacji, którzy wcześniej dokonali rezerwacji noclegu na Węgrzech, mogą wjechać do kraju po okazaniu negatywnego wyniku testu wykonanego w ciągu poprzedzających pięciu dni, na podobnej zasadzie obywatelom węgierskim, którzy wcześniej dokonali rezerwacji zakwaterowania w krajach wyszehradzkich wystarczy jeden negatywny wynik testu po ich powrocie do kraju.

 

Obywatele nie węgierscy na terytorium Węgier będą mogli wjechać jedynie w wyjątkowych przypadkach, zwolnienie z zakazu wjazdu mogą wydać organy policji właściwe dla miejsca przekroczenia granicy, a w przypadku przekroczenia granicy na międzynarodowym lotnisku im. Franciszka Liszta w Budapeszcie dzielnicowa komenda policji dzielnicy XVIII Głównej Komendy Policji Stołecznej w Budapeszcie.

Organ policji udzieli zezwolenia na wjazd, jeżeli wnioskodawca poświadczy, że celem wjazdu jest:

1. udział w czynnościach proceduralnych związanych z postępowaniem przed węgierskim sądem lub organem władzy, potwierdzony dokumentem wystawionym przez węgierski sąd lub organ władzy,

 

2. wykonywanie działalności handlowej lub innej, której uzasadnienie poświadczy zaproszenie organu centralnej administracji rządowej, samodzielnego organu regulacyjnego lub autonomicznego organu administracji rządowej,

 

3. korzystanie ze świadczenia zdrowotnego poświadczonego skierowaniem lub innym odpowiednim zaświadczeniem instytucji służby zdrowia,

 

4. wypełnienie obowiązków egzaminacyjnych lub związanych z pobieraniem nauki na podstawie stosunku prawnego ucznia lub studenta, jeżeli jest to poświadczone zaświadczeniem wystawionym przez instytucję oświaty,

 

5. podróż w ruchu osobowym powiązana z wykonywaniem działalności przewozu towarów, której celem jest dotarcie do miejsca rozpoczęcia przewozu towarów (miejsca rozpoczęcia pracy) lub powrót do kraju po zakończeniu wykonywania takiej czynności, jeżeli jest to poświadczone zaświadczeniem wystawionym przez pracodawcę,

 

6. udział w uroczystości rodzinnej (zawarcie związku małżeńskiego, chrzciny, pogrzeb),

 

7. opieka nad członkiem rodziny lub jego pielęgnacja w rozumieniu ustawy nr V z 2013 roku O Kodeksie Cywilnym,

 

8. udział w posiadającym wyjątkowe znaczenie i międzynarodowy charakter wydarzeniu sportowym, kulturalnym lub religijnym, lub

 

9. jeżeli zachodzi inna przyczyna, która może zostać uznana za uzasadnioną.

Wnioski i odwołania można składać wyłącznie drogą elektroniczną, na przeznaczonych do tego formularzach elektronicznych, w języku węgierskim lub angielskim. Oryginał złożonego wniosku należy okazać przy wjeździe na terytorium Węgier.

 

Podczas wjazdu na terytorium Węgier podróżny może zostać poddany badaniom lekarskim. Jeżeli badanie stwierdzi podejrzenie zakażenia, to wjazd na terytorium Węgier będzie niemożliwy. Jeżeli badanie nie wykaże podejrzenia zakażenia, to podróżny zostanie umieszczony w 14 dniowej kwarantannie wyznaczonej przez władze epidemiologiczne, lub w urzędowej kwarantannie domowej. Zwolnienie z obowiązku kwarantanny może uzyskać osoba, która okaże negatywne wyniki dwóch testów wykonanych z zachowaniem przepisów służby zdrowia, wykonanych w ciągu 5 dni w odstępie co najmniej 48 godzin.

 

Przewidywany okres obowiązywania powyższych przepisów to jeden miesiąc.

Władze będą honorować również wyniki zagranicznych testów PCR

W przypadku wjazdu na teren Węgier wynik testu PCR wykonany w jednym z krajów strefy Schengen będzie jednorazowo uznawany za równoważny z wynikiem testu krajowego. Zgodnie z wchodzącym w życie dnia 5 września Rozporządzeniem Rządu nr 422/2020 (4 IX) poza krajami należącymi do strefy Schengen akceptowane będą również wyniki testów SARS-CoV-2 PC wykonanych w Stanach Zjednoczonych Ameryki oraz Kanadzie, których wynik będzie poświadczony dokumentem w języku węgierskim lub angielskim.

 

Obcokrajowcom posiadającym ważne rezerwacje na Węgrzech zalecamy, aby nawiązały kontakt z organizatorami ich wyjazdów. Węgierskie miejsca zakwaterowania oraz usługodawcy będą postępować w tym zakresie elastycznie.

 

Przepraszamy za niedogodności, ale w chwili obecnej najważniejsze jest ochrona życia i zdrowia ludzkiego. Te surowe obostrzenia są konieczne po to, abyśmy ponownie mogli jak najszybciej przyjmować naszych gości w sposób bezpieczny i bez ograniczeń.

Dopuszczalne są podróże w celach biznesowych

W celu zapewnienia niezakłóconego działania węgierskiej gospodarki, Rząd Węgier od dnia 5 września umożliwia nieograniczoną możliwość wjazdu z zagranicy w celach biznesowych. Odnośnie podróży w celach biznesowych i gospodarczych rozporządzenie rządu postanawia jak poniżej.

 

Rozporządzenie Rządu nr 408/2020 (30 VIII) zostaje uzupełnione o następujący podtytuł:

 

"6/A. Rozporządzenia regulujące zasady podróży w celach biznesowych i gospodarczych

 

10/A § (1) Jeżeli celem wyjazdu z Węgier jest działalność biznesowa lub gospodarcza, której fakt obywatel węgierski może poświadczyć podczas powrotu na Węgry, to po tym wyjeździe obywatel węgierski może wjechać na terytorium Węgier bez ograniczeń."

 

10/B § (1) Jeżeli celem wjazdu na Węgry jest działalność biznesowa lub gospodarcza, której fakt obywatel nie węgierski jest w stanie poświadczyć podczas wjazdu na terytorium Węgier, to może on wjechać na terytorium Węgier bez ograniczeń."

 

Dalsze szczegóły zwolnień z ograniczeń wjazdowych wiążących się z podróżami biznesowymi: KLIKNIJ TUTAJ

Pracownicy transgraniczni

 

Obywatele krajów sąsiednich oraz żyjący w nich obywatele węgierscy mogą wjechać na terytorium Węgier na odległość do 30 km od granicy i na okres 24 godzin. Po powrocie również mogą podróżować bez ograniczeń, jeżeli okres ich pobytu za granicą nie przekroczył 24 godzin.

 

Osoby przejeżdżające tranzytem

 

Obywatele nie węgierscy przyjeżdżający z zagranicy w ruchu osobowym w celu przejazdu tranzytem mogą wjechać na terytorium Węgier, jeżeli przy wjeździe poddadzą się badaniom lekarskim i to badanie nie stwierdzi podejrzenia zakażenia.

 

Wydarzenia sportowe i kulturalne

 

Surowe warunki dotyczące wyjazdów i przyjazdów na organizowane na Węgrzech wydarzenia sportowe odnoszą się również do wydarzeń kulturalnych.

Zgodnie z nimi widz organizowanego w naszej ojczyźnie międzynarodowego wydarzenia sportowego lub kulturalnego może wjechać do kraju tylko w przypadku, jeżeli dysponuje negatywnym wynikiem testu PCR, posiada bilet wstępu na wydarzenie i podda się badaniu lekarskiemu, jak również dochowa obowiązku opuszczenia kraju w przeciągu 72 godzin licząc od momentu wjazdu.

 

Obywatele węgierscy

 

Węgrzy powracający z zagranicy mają obowiązek pozostać w kwarantannie przez okres 14 dni lub do dnia, w którym będą mogli przedstawić negatywne wyniki dwóch testów wykonanych w odstępie dwóch dni.

 

Jeżeli badanie lekarskie stwierdzi podejrzenie zakażenia, to taka osoba zostanie umieszczona w wyznaczonej kwarantannie lub - jeżeli nie będzie to oznaczało ryzyka epidemiologicznego - w urzędowej kwarantannie domowej.

 

Na wniosek osoby umieszczonej w kwarantannie, władze epidemiologiczne mogą wyrazić zgodę osobie poddanej kwarantannie, aby w ciągu 5 dni w odstępie co najmniej 48 godzin dwukrotnie poddała się badaniu testem (badanie testem biologii molekularnej - SARS-CoV-2 PCR) zgodnie z przepisami służby zdrowia. Jeżeli nie wykazano obecności wirusa, to dana osoba uzyska zwolnienie z obowiązku odbywania kwarantanny.

 

CODZIENNIE AKTUALIZOWANE INFORMACJE NA TEMAT COVID W JĘZYKU ANGIELSKIM

 

W celu uzyskania aktualnych informacji prosimy odwiedzić jedną z poniższych stron:

wowhungary.com, spiceofeurope.com, abouthungary.hu, konzuliszolgalat.kormany.hu/en

 

Pytania zagranicznych gości prosimy kierować na adres e-mailowy covid19@mtu.gov.hu.