Magyar Magyar

NOVÁ PRAVIDLA PRO VSTUP DO MAĎARSKA OD 1. ČERVENCE 2021

V souvislosti s mezinárodní pandemií vstoupila 1. července 2021 v Maďarsku v platnost nová pravidla vstupu, která jsou shrnuta níže.

Nařízení vlády č. 408/2020 (VIII. 30.) o omezení cestování v období epidemické připravenosti stanoví pravidla pro vstup do země v tomto období. 

Právní požadavky týkající se cestovních omezení se nevztahují na:

  • překračování hranic v nákladní dopravě,
  • překročení hranic s diplomatickým pasem, pasem zahraniční služby, služebním pasem a námořnickým pasem,
  • osoby, které při vstupu do Maďarska předloží uspokojivý důkaz o tom, že onemocněly nemocí COVID-19 (dále jen "infekce") v průběhu 6 měsíců před datem překročení hranice,
  • osoby, které na hraničních přechodech prokazují imunitu vůči koronaviru předložením úředního průkazu totožnosti uvedeného v nařízení vlády č. 60/2021 (II.12.) o poskytování dokladů o imunitě vůči koronaviru (dále jen "průkaz imunity"), jakož i úředního průkazu totožnosti vhodného k prokázání osobní totožnosti, jak je uvedeno v průkazu imunity,
  • osoby, které prokáží svou imunitu vůči koronaviru předložením osvědčení o imunitě, vydaného jinou zemí a uznaného Maďarskem.
  • osoby mladší osmnácti let, které cestují s osobami uvedenými ve výše uvedených bodech a pod jejich dohledem při překročení maďarských hranic.
  • osoby vstupující do Maďarska z území Chorvatské republiky, Rakouské republiky, Rumunska, Republiky Srbsko, Slovenské republiky a Republiky Slovinsko, s výjimkou vstupu civilním letadlem.

 

Digitální osvědčení EU COVID je považováno za rovnocenné maďarskému certifikátu imunity. Při prokazování imunity digitálním osvědčením EU COVID může být vyžadován také doklad totožnosti cizince.

 

Vzájemné uznávání osvědčení o imunitě je deklarováno ve vyhlášce vydané ministrem zahraničních věcí po dohodě s ministrem pro ochranu hranic. (Vyhláška č. 7/2021 [IV. 29.] Ministerstva zahraničních věcí a obchodu o prohlášení o vzájemném uznávání osvědčení o imunitě) Podle této vyhlášky se Maďarsko dohodlo na vzájemném uznávání osvědčení o imunitě s následujícími zeměmi: Albánie, Bahrajn, Kyperská republika, Česká republika, Chorvatsko, Gruzie, Republika Kazachstán, Republika Moldavsko, Černá Hora, Mongolsko, Srbsko, Slovensko, Slovinsko, Turecko, Republika Severní Makedonie a Ukrajina.

 

Maďarsko rovněž uznává osvědčení o imunitě vydaná Rumunskem.

Cizí státní příslušníci

Cizinci, kteří nejsou maďarskými státními příslušníky, mohou vstoupit na území Maďarska pouze ve výjimečných případech a výjimky z pravidel vstupu může udělit pouze příslušný policejní orgán v místě vstupu do Maďarska nebo policejní oddělení 18. obvodu budapešťského policejního ředitelství při vstupu na mezinárodní letiště Ference Liszta v Budapešti.

 

Policejní orgán může povolit vstup, pokud žadatel prokáže, že účelem vstupu je:

 

1. účast na procesním úkonu maďarského soudního nebo správního řízení, doložená dokladem vydaným maďarským soudem nebo orgánem,

2. přijetí zdravotní péče s doporučením od zdravotnického zařízení nebo jiným vhodným dokladem,

3. studijní povinnost nebo zkoušky na základě statusu studenta nebo žáka, pokud je doložena potvrzením vydaným vzdělávací institucí,

4. cestování osob v souvislosti s prací spojenou se zasílatelstvím, jehož účelem je cesta do výchozího místa zasílatelského úkolu (místa nástupu do práce) nebo návrat domů osobní cestou po skončení uvedené práce, pokud se prokáže potvrzením vydaným zaměstnavatelem,

5. účast na rodinných událostech (svatba, křest, pohřeb),

6. péče o příbuzného nebo ošetřování příbuzného v souladu se zákonem V z roku 2013 o Občanském zákoníku,

7. účast na mezinárodní významné náboženské události, nebo

8. jiné přiměřené důvody.

 

Žádost lze podat pouze elektronicky, prostřednictvím příslušných elektronických formulářů v maďarštině nebo angličtině. Při vstupu do Maďarska se musí předložit originál předloženého dokladu.

 

Při vstupu na území Maďarska může být cestující podroben lékařskému vyšetření. Pokud takové vyšetření odhalí podezření na infekci, nesmí být cestujícímu povolen vstup na území Maďarska. Není-li podezření na nákazu, musí být cestující umístěn do karantény určené příslušným epidemiologickým orgánem na dobu 10 dnů nebo do úřední domácí karantény. Cestujícímu může být udělena výjimka, pokud předloží dva negativní testy v souladu s odbornými lékařskými předpisy během 5 dnů, přičemž mezi jednotlivými testy musí uplynout alespoň 48 hodin.

Zahraniční PCR testy

Pro vstup do Maďarska je test PCR provedený v členském státě Schengenu uznán jako rovnocenný maďarskému testu. Kromě zemí patřících do schengenského prostoru jsou akceptovány také PCR testy SARS-CoV-2 provedené v Chorvatské republice, Spojených státech amerických a Kanadě, jejichž výsledek se prokazuje nástrojem v maďarštině nebo angličtině.

 

Cizincům s platnou rezervací do Maďarska doporučujeme, aby se obrátili na své cestovní kanceláře. Maďarští poskytovatelé ubytování a služeb jsou flexibilní.

 

Přijměte prosím naši omluvu za způsobené potíže, ale v tuto chvíli je prioritou ochrana zdraví a lidských životů. Je nutné přijmout přísná opatření, abychom mohli co nejdříve opět bezpečně a svobodně přijímat hosty.

Služební cesty

Pravidla platná pro maďarské státní příslušníky

 

Po vycestování z Maďarska za hospodářskými nebo obchodními účely mohou maďarští státní příslušníci vstoupit na území Maďarska - s výjimkou uvedenou níže - v souladu s pravidly definovanými v podtitulu „Pravidla pro vstup maďarských státních příslušníků na území Maďarska“.

 

Pokud je účelem cesty hospodářská nebo obchodní činnost, což maďarský státní příslušník prokáže při návratu do Maďarska, může tento maďarský státní příslušník vycestovat z Maďarska a opětovně do Maďarska vstoupit bez omezení

 

a) z členského státu Evropské unie,

b) z jiných států, než jsou státy uvedené v písmenu a), které jsou signatářmi Dohody o Evropském hospodářském prostoru,

c) ze státu, jehož právní postavení je rovnocenné právnímu postavení státu, který je smluvní stranou Dohody o Evropském hospodářském prostoru, pokud jde o volný pohyb a právo pobytu, na základě mezinárodní dohody uzavřené mezi Evropským společenstvím a jeho členskými státy a se státy, které nejsou smluvními stranami Dohody o Evropském hospodářském prostoru,

d) z kandidátské země Evropské unie,

e) ze Spojeného království Velké Británie a Severního Irska nebo

f) ze státu určeného nařízením ministra odpovědného za zahraniční politiku, po dohodě s ministrem odpovědným za ochranu hranic, který není státem uvedeným v písmenech a) - e),

 

 

Pravidla platná pro osoby, které nejsou maďarskými státními příslušníky

 

Cizí státní příslušníci mohou vstoupit na území Maďarska za účelem podnikání nebo ekonomické činnosti - s výjimkou uvedenou níže - v souladu s pravidly definovanými v podrubrice „Pravidla pro vstup cizích státních příslušníků na území Maďarska“.

 

Pokud státní příslušník

 

a) z členského státu Evropské unie,

b) z jiných států, než jsou státy uvedené v písmenu a), které jsou signatářmi Dohody o Evropském hospodářském prostoru,

c) ze státu, jehož právní postavení je rovnocenné právnímu postavení státu, který je smluvní stranou Dohody o Evropském hospodářském prostoru, pokud jde o volný pohyb a právo pobytu, na základě mezinárodní dohody uzavřené mezi Evropským společenstvím a jeho členskými státy a se státy, které nejsou smluvními stranami Dohody o Evropském hospodářském prostoru,

d) z kandidátské země Evropské unie,

e) ze Spojeného království Velké Británie a Severního Irska nebo

f) ze státu určeného nařízením ministra odpovědného za zahraniční politiku, po dohodě s ministrem odpovědným za ochranu hranic, který není státem uvedeným v písmenech a) - e),

 

nebo osoba s povolením k pobytu v takovém státě na dobu delší než 90 dnů, vstoupí na území Maďarska za hospodářskými nebo obchodními účely, což prokáže při vstupu na území Maďarska, může vstoupit na území Maďarska bez omezení.

 

Pokud při vstupu cizího státního příslušníka na území Maďarska existují pochybnosti o pravosti dokladu o výše uvedeném důvodu, použijí se pravidla pro vstup cizích státních příslušníků na území Maďarska.

Přeshraniční pracovníci (tzv. pendleři)

Státní příslušníci sousedních zemí, jakož i tam žijící maďarští státní příslušníci, mohou vstoupit na území Maďarska na dobu až 24 hodin do vzdálenosti 30 km od státní hranice. Maďarští státní příslušníci se mohou rovněž vracet z území sousedních států bez omezení, pokud doba jejich pobytu v zahraničí nepřesáhla 24 hodin a pokud v sousedním státě neopustili maximálně 30kilometrové pásmo od státní hranice.

Cestující v tranzitu

Cizí státní příslušníci přijíždějící ze zahraničí v rámci tranzitní osobní dopravy mohou vstoupit na území Maďarska, pokud při vstupu souhlasí s lékařským vyšetřením a pokud toto vyšetření neodhalí žádné podezření na infekci.

 

Další podmínkou vstupu za účelem tranzitní cesty je, že

a) státní příslušníci jiných států než Maďarska, kteří přijíždějí ze zahraničí, musí splňovat podmínky vstupu stanovené v Schengenském hraničním kodexu,

b) státní příslušníci jiných zemí než Maďarska, kteří přijíždějí ze zahraničí, musí předložit dostatečný doklad o účelu cesty a zemi určení a

c) je zajištěn vstup státních příslušníků jiných států než Maďarska, kteří přijíždějí ze zahraničí, do země určení a jejich vstup za tímto účelem do států sousedících s Maďarskem, které se nacházejí na trase plánované cesty.

 

Státní příslušníci jiných států, kteří přijíždějí ze zahraničí za účelem průjezdu, mohou během průjezdu územím Maďarska cestovat pouze po trase určené vrchním státním policejním komisařem a zveřejněné na oficiálních internetových stránkách policie. Zastavovat mohou pouze z důvodů nezbytných pro průjezd a pouze na místech odpočinku určených vrchním státním policejním komisařem a zveřejněných na oficiálních internetových stránkách policie. Území Maďarska musí opustit ve lhůtě stanovené pro tento účel vrchním státním policejním komisařem, nejpozději však do 24 hodin.

 

Kromě zastávek na odpočinek určených vrchním státním policejním komisařem mohou cizí státní příslušníci přijíždějící ze zahraničí a vstupující do Maďarska za účelem tranzitu přerušit svou cestu a zastavit na určené trase pouze v případě technických nebo zdravotních mimořádných událostí vyžadujících okamžitý zásah,

 

Silniční hraniční přechody používané pro vstup a výstup tranzitní dopravy, trasy tranzitní dopravy, místa odpočinku a časový rámec pro opuštění Maďarska určuje vrchní státní policejní komisař a zveřejňuje je na oficiálních internetových stránkách policie.

Sportovní a kulturní akce

Přísné podmínky pro vstup a výstup na maďarské sportovní akce platí i pro kulturní akce.

Podle těchto podmínek mohou účastníci mezinárodních sportovních a kulturních akcí pořádaných v Maďarsku vstoupit do Maďarska pouze pokud mají negativní výsledek PCR testu, a tento jednorázový test byl proveden do 3 dnů před vstupem a pokud předloží vstupenku na akci a v případě potřeby souhlasí s lékařským vyšetřením. Účastníci mezinárodních sportovních a kulturních akcí pořádaných v Maďarsku musí opustit zemi do 72 hodin od vstupu.

Maďarští státní příslušníci

Maďaři, kteří se vracejí ze zahraničí, musí být v karanténě 10 dní nebo dokud nepředloží dva negativní testy provedené s odstupem dvou dnů.

 

Pokud lékařské vyšetření odhalí podezření na infekci, musí být tito státní příslušníci umístěni v určené karanténě, nebo pokud to nepředstavuje epidemiologické riziko, v úřední domácí karanténě.

 

Na žádost osoby umístěné v karanténě může epidemiologický orgán povolit, aby se osoba v karanténě podrobila dvěma testům - provedeným v průběhu 5 dnů s odstupem nejméně 48 hodin - v souladu s odbornými lékařskými předpisy (molekulárně biologické vyšetření - test PCR SARS-CoV-2). Pokud není virus zjištěn, bude tato osoba z karantény vyňata.

Další informace

Aktuální informace naleznete na některé z následujících stránek:

VISITHUNGARY.COM,

ABOUTHUNGARY.HU,

KONZULISZOLGALAT.KORMANY.HU/EN

 

Zahraniční hosté mohou zasílat dotazy prostřednictvím následující e-mailové adresy: COVID19@MTU.GOV.HU.