Conventions
English
Magyar

Platné podmienky pre vstup do Maďarska (aktualizované)Vzhľadom na medzinárodnú pandemickú situáciu na začiatku septembra nadobudli platnosť nové podmienky vstupu na územie Maďarska, ktoré sme zhrnuli nižšie.

Občania cudzích krajín

Od 1. septembra občania cudzích krajín nemôžu vstúpiť na územie Maďarska za účelom turizmu.

 

Pre krajiny V4 platia miernejšie podmienky. Česi, Poliaci a Slováci, ktorí si rezervovali ubytovanie v Maďarsku už skoršie, môžu na územie Maďarska vstúpiť s negatívnym testom nie starším ako päť dní, a pre Maďarov, ktorí si už skoršie rezervovali ubytovanie vo vyšehradských krajinách, bude tak isto stačiť jeden negatívny test po príchode.

 

Občania cudzích krajín môžu na územie Maďarska vstúpiť iba vo výnimočných prípadoch, výnimku môže udeliť príslušný policajný orgán podľa miesta vstupu, v prípade prekročenia hraníc na medzinárodnom letisku Liszta Ferenca v Budapešti Riaditeľstvo policajného zboru XVIII. obvodu (BRFK XVIII. kerületi Rendőrkapitányság).

Policajný orgán môže povoliť vstup, pokiaľ žiadateľ preukáže, že účelom vstupu je

1. účasť na procesnom úkone súvisiacom so súdnym alebo úradným procesom konaným v Maďarsku, doložená dokladom vydaným maďarským súdom alebo úradom,

 

2. obchodná činnosť alebo iný výkon práce, odôvodnenosť ktorej dokladá pozvánka ústrednej štátnej správy, samostatného regulačného orgánu, alebo autonómneho orgánu štátnej správy,

 

3. využitie zdravotnej starostlivosti doložené lekárskym odporúčaním alebo iným vhodným dokladom,

 

4. plnenie študijných alebo skúškových povinností na základe študentského právneho vzťahu v prípade doloženia potvrdením vydaným vzdelávacou inštitúciou,

 

5. cestovanie osobnou dopravou súvisiace s výkonom práce týkajúcej sa dopravnej činnosti, účelom ktorej je príchod na východiskový bod dopravnej úlohy (miesto začiatku výkonu práce) alebo návrat domov osobnou dopravou po takomto výkone práce v prípade doloženia potvrdením vydaným zamestnávateľom,

 

6. účasť na rodinných udalostiach (sobáš, krst, pohreb),

 

7. opatera, starostlivosť o príbuzného podľa zákona V. Občianskeho zákonníka z roku 2013,

 

8. účasť na významných medzinárodných športových a kultúrnych, respektíve cirkevných udalostiach, alebo

 

9. iný opodstatnený dôvod.

Žiadosť a odvolanie možno podať výhradne elektronickou cestou, pomocou elektronického formulára, vytvoreného na tento účel, v maďarskom alebo anglickom jazyku. Originál podaného spisu treba predložiť pri vstupe na územie Maďarska.

 

Pri vstupe na územie Maďarska môže byť cestujúci podrobený zdravotnej prehliadke. Pokiaľ zdravotná prehliadka zistí podozrenie na infekciu, cestujúci nemôže vstúpiť na územie Maďarska. Pokiaľ nevznikne podozrenie na infekciu, cestujúci bude na 14 dní umiestnený do karantény stanovenej epigemiologickým orgánom, alebo do úradnej domácej karantény. Od tejto povinnosti môže byť cestujúci oslobodený, pokiaľ do 5 dní, s odstupom najmenej 48 hodín, predloží dva negatívne testy, zodpovedajúce odborným zdravotníckym pravidlám.

 

Predpokladaná platnosť vyššie uvedených podmienok je jeden mesiac.

Úrady uznajú aj zahraničný PCR test

V prípade vstupu na územie Maďarska úrady jeden raz uznajú PCR test vykonaný v niektorej z krajín schengenského priestoru za rovnocenný s testom vykonaným v Maďarsku. Podľa vládneho nariadenia 422/2020. (IX. 4.), ktoré nadobulo účinnosť 5. septembra, budú okrem testov vykonaných v krajinách schengenského priestoru uznané aj testy SARS-CoV-2 PCR, vykonané v Spojených štátoch amerických a v Kanade, ktorých výsledok dotknutá osoba doloží dokladom v maďarskom alebo anglickom jazyku.

 

Občanom cudzích krajín, ktorí majú v Maďarsku platnú rezerváciu, odporúčame kontaktovať cestovnú kanceláriu. Ubytovacie zariadenia a poskytovatelia služieb v Maďarsku postupujú flexibilne.

 

Ospravedlňujeme sa za nepríjemnosti, ale v súčasnosti je prvoradá ochrana ľudského zdravia a života. Prísne opatrenia sú potrebné v záujme toho, aby sme mohli opäť čo najskôr prijímať hostí bezpečne a bez obmedzení.

Povolené je cestovanie za obchodným účelom

V záujme nerušeného fungovania maďarského hospodárstva od 5. septembra vláda umožňuje vstup zo zahraničia za obchodným účelom bez obmedzení. Vládne nariadenie upravuje podmienky ciest za obchodným, respektíve hospodárskym účelom v nasledujúcich ustanoveniach.

 

Vládne nariadenie 408/2020. (VIII. 30.) bolo doplnené nasledujúcim podnázvom:

 

„6/A. Ustanovenia týkajúce sa ciest za obchodným, respektíve hospodárskym účelom

 

§ 10/A. (1) Ak je účelom vstupu na územie Maďarska činnosť s obchodným alebo hospodárskym cieľom a ak túto skutočnosť občan Maďarska pri návrate do Maďarska doloží, občan Maďarska môže na územie Maďarska vstúpiť bez obmedzení. (...)

 

§ 10/B. (1) Ak je účelom vstupu na územie Maďarska činnosť s obchodným alebo hospodárskym cieľom a ak túto skutočnosť občan cudzej krajiny pri vstupe na územie Maďarska doloží, môže na územie Maďarska vstúpiť bez obmedzení.“

 

Ďalšie informácie o výnimkách súvisiacich so vstupom pri cestách za obchodným účelom: KLIKNITE SEM

Cezhraniční pracovníci

 

Občania susedných krajín a občania Maďarska žijúci v týchto krajinách môžu vstúpiť na územie Maďarska nanajvýš na dobu 24 hodín do vzdialenosti 30 kilometrov od štátnej hranice. Pri ceste späť môžu tak isto cestovať bez obmedzenia, pokiaľ doba ich pobytu v zahraničí neprekročila 24 hodín.

 

Tranzitní cestujúci

 

Občania cudzích krajín, prichádzajúci zo zahraničia, môžu osobnou dopravou v záujme tranzitu vstúpiť na územie Maďarska, ak sa pri vstupe podrobia zdravotnej prehliadke a ak zdravotná prehliadka nezistí podozrenie na infekciu.

 

Športové a kultúrne podujatia

Prísne podmienky pricestovania a vycestovania na športové podujatia sa vzťahujú aj na kultúrne podujatia.

Podmienky stanovujú, že divák medzinárodného športového podujatia, ako aj kultúrneho podujatia, organizovaného v Maďarsku, môže do krajiny vstúpiť, iba ak disponuje negatívnym výsledkom PCR testu, má lístok na dané podujatie a podrobí sa zdravotnej prehliadke, ďalej je povinný do 72 hodín po vstupe krajinu opustiť.

 

Občania Maďarska

 

Občania Maďarska, vracajúci sa zo zahraničia, musia ísť na 14 dní - alebo na obdobie, kým nepredložia dva negatívne testy po sebe s rozdielom dvoch dní - do domácej karantény.

 

Ak zdravotné vyšetrenie zistí podozrenie na infekciu, bude občan umiestnený do určenej karantény, alebo - pokiaľ to nepredstavuje epidemiologické riziko - do domácej karantény.

 

Na žiadosť osoby umiestnenej do karantény môže epidemiologický orgán povoliť osobe umiestnenej do karantény, aby sa do piatich dní, s rozdielom najmenej 48 hodín, dva razy zúčastnila testu zodpovedajúcemu odborným zdravotným pravidlám (molekulárne biologické vyšetrenie - SARS-CoV-2 PCR test). Ak vírus nebol preukázaný, môže byť dotyčná osoba z karantény oslobodená.

 

AKTUÁLNE COVID INFORMÁCIE V ANGLICKOM JAZYKU

 

Aktuálne informácie si môžete prečítať na niektorej z nasledujúcich stránok:

wowhungary.com, spiceofeurope.com, abouthungary.hu, konzuliszolgalat.kormany.hu/en

 

Zahraniční hostia môžu svoje otázky posielať na e-mailovú adresu covid19@mtu.gov.hu.