Magyar Magyar

Pro udělení výjimky musí být prokázán hospodářský účel cesty

V zájmu nerušeného fungování maďarského hospodářství vláda od 5. září umožňuje bez omezení vstup ze zahraničí za obchodními účely. Vyjádření k podrobným podmínkám udělení výjimky pro vstup si můžete přečíst níže.

Dne 4. září bylo zveřejněno pozměňující ustanovení, které mezi ustanovení nařízení vlády č. 408/2020 (VIII. 30.), o cestovních omezeních v období epidemiologické pohotovosti, (dále jen "nařízení") vkládá mimo jiné zvláštní podmínky ohledně vstupu za obchodními, hospodářskými účely.

 

Na základě ustanovení mohou od 5. září 2020 osoby, které chtějí vstoupit na území Maďarska za obchodními, hospodářskými účely, počítat s podmínkami podle § 10/A a § 10/B nařízení. Ustanovení zvlášť upravuje podmínky návratu maďarských státních příslušníků do Maďarska, jakož i podmínky vstupu občanů cizích zemí, a oběma okruhům subjektů umožňuje vstup na území Maďarska bez omezení, pokud dotyčná osoba při vstupu prokáže obchodní, hospodářský účel cesty.

Pro udělení výjimky je třeba potvrzení

Na základě ustanovení mohou občané Maďarska i občané cizích zemí vstoupit na území Maďarska bez omezení, ustanovení však tuto možnost váže na věrohodné prokázání obchodního, hospodářského účelu vstupu. Krom toho úprava stanovuje, že pokud v souvislosti s věrohodností důvodů vzniknou při vstupu pochybnosti, je třeba postupovat podle všeobecných předpisů, to znamená, že v takovémto případě nemůže být uplatněna výjimka z omezení vstupu.

Jelikož udělení výjimky není automatické, ale je vázáno na splnění stanovených podmínek, je důležité, aby cestující věnovali pozornost splnění veškerých těchto podmínek.

Co lze považovat za obchodní, hospodářský účel?

V souvislosti s cestováním za obchodními, hospodářskými účely může vzniknout otázka, co lze skutečně považovat za obchodní, hospodářský účel.

 

Tuto otázku nařízení neupravuje, upravují ji však jiné právní předpisy.

 

Podle bodu 10 § 3 zákona č. CXVII z roku 1995, o dani z příjmů, (dále jen "zákon o DP") se za služební cestu, cestu za obchodním účelem považuje „cesta potřebná v zájmu plnění úkolu souvisejícího se získáním příjmu soukromé osoby nebo s její placenou činností - s výjimkou docházky na pracoviště, do sídla nebo provozovny z místa bydliště -, zejména včetně služebních cest nebo cest potřebných z důvodu výkonu práce u jiného zaměstnavatele v rámci jiné než pracovní smlouvy..."

 

Zákon o DP uvádí také definici pojmu hospodářská činnost, podle níž se za hospodářskou činnost považuje výkon činnosti v komerčním rozsahu, respektive s trvalým nebo pravidelným charakterem, pokud je taková činnost zaměřena na získání protihodnoty nebo je získání protihodnoty jejím výsledkem a výkon takové činnosti probíhá v samostatné formě.

 

Hospodářská činnost se upravuje nejen v zákoně o DP, ale také v zákoně č. CXXVII z roku 2007, o dani z přidané hodnoty, (dále jen: zákon o DPH), který v odstavci (1) § 6 hospodářskou činnost definuje shodně se zákonem o DP. Podle odstavce (2) § 6 zákona o DPH do okruhu hospodářské činnosti patří zvlášť průmyslová, zemědělská a obchodní činnost zaměřená na výrobu a prodej, jakož i jiné činnosti poskytování služeb, včetně činností vykonávaných ve svobodném povolání.

 

Na základě výše uvedených definic je při hodnocení obchodního nebo hospodářského charakteru cesty účelné zvážit, zda se cesta koná za účelem podnikatelské činnosti hospodářského podniku nebo jiného právního subjektu, za účelem získání zisku či příjmu nebo s nimi souvisí.

 

Je účelné používat úředně zveřejněný vzor potvrzení

 

V případě obchodního, hospodářského charakteru cesty nařízení neuvádí detailní předpisy týkající se vyplnění potvrzení, ovšem je účelné, aby si osoby cestující za účelem výkonu práce či jiným obchodním, hospodářským účelem (například jednání, účast na výstavě, nákup surovin atd.) vyžádaly před odjezdem od zaměstnavatele i od společnosti právního subjektu, v jehož zájmu se cesta koná, potvrzení ve formě soukromé písemnosti s plnou důkazní hodnotou (podepsané oprávněnou osobou). V zájmu toho, aby byl dokument vhodný k prokázání obchodního nebo hospodářského účelu cesty, musí být udán i konkrétní důvod (účel) vstupu.

 

V případě cest za obchodními, hospodářskými účely je pro každého cestujícího, společnost či jiný právní subjekt účelné pečlivě prozkoumat, zda je možné cestu na základě výše uvedených ustanovení právních předpisů ohledně jejího charakteru skutečně považovat za cestu za obchodními, hospodářskými účely, a pokud ano, je třeba věnovat zvýšenou pozornost také potvrzení požadovanému daným nařízením.V zájmu usnadnění tohoto úkonu si mohou dotčené osoby za účelem vystavení potvrzení STÁHNOUT ZDE oficiální šablonu dokumentu, která bude brzy dostupná i na internetových stránkách police.hu.

Podmínky týkající se tranzitních cestujících upravuje nařízení takto:

 

Občané cizích zemí přijíždějící ze zahraničí mohou vstoupit na území Maďarska osobní dopravou za účelem tranzitu, jestliže se při vstupu podrobí zdravotní prohlídce a zdravotní prohlídka nezjistí podezření na infekci.

 

Další podmínkou vstupu je, že občan cizí země přijíždějící ze zahraničí:

 

1. splňuje podmínky vstupu definované v Schengenském hraničním kodexu,

 

2. důvěryhodně doloží účel cesty a cílovou zemi cesty a

 

3. je zajištěn jeho vstup do cílové země a v zájmu toho i do ostatních zemí ležících na trase cesty, které s Maďarskem sousedí.

 

Seznam silničních hraničních přechodů určených pro tranzitní dopravu, trasu tranzitního provozu, odpočívadla a časový rámec, který je k dispozici pro opuštění Maďarska, bude zveřejněn ředitelem policejního sboru na oficiálních internetových stránkách policie.

Detailní předpisy pro tranzitní cestující

Občan cizí země přijíždějící ze zahraničí se může během tranzitu přes Maďarsko pohybovat pouze po trase stanovené ředitelem policejního sboru a s několika výjimkami výhradně z důvodů bezpodmínečně nutných pro tranzit - zvláště ze zdravotních a technických důvodů - může zastavit na odpočívadlech stanovených ředitelem policejního sboru. Tranzitní cestující musí území Maďarska opustit během časového rámce stanoveného ředitelem policejního sboru, nejpozději však do 24 hodin.

 

Tranzitní cestující, který je cizím státním příslušníkem, může kromě zastávek na stanovených odpočívadlech přerušit cestu po stanovené tranzitní trase pouze v technické či zdravotní nouzové situaci vyžadující si okamžitý zásah.