Magyar Magyar

NOVA PRAVILA ZA ULAZAK U MAĐARSKU OD 1. JULA 2021.

U pogledu međunarodne pandemije, 1. jula 2021. godine su za ulazak u Mađarsku stupila nova pravila koja su sažeta u nastavku.

Uredba Vlade broj 408/2020 (30.08.) o ograničenju putovanja u periodu epidemiološke spremnosti uređuje pravila ulaska u zemlju tokom navedenog perioda. 

Zakonski uslovi vezani za ograničenja putovanja se ne primenjuju na:

  • granični prelaz prevoza robe
  • granični prelaz uz diplomatski pasoš, pasoš inostrane službe, službeni pasoš i pomorski pasoš
  • lica, koja po ulasku u Mađarsku obezbede zadovoljavajući dokaz da su obolele od KOVIDA 19 (u daljem tekstu: „infekcija“) u toku 6 meseci pre dana prelaska granice,
  • lica, koja po prelasku granice obezbede dokaz imuniteta na korona virus i pruže zvanični identifikacioni dokument koji se navodi u Uredbi Vlade br. 60/2021 (12.02.) o pružanju dokaza o imunitetu na korona virus (u daljem tekstu: „pasoš imuniteta“), kao i zvaničnu identifikaciju pogodnu za dokazivanje ličnog identiteta koji je naveden u pasošu imuniteta,
  • lica koja dokažu svoj imunitet na korona virus i pruže sertifikat o imunitetu izdat od strane druge zemlje i prihvaćen od strane Mađarske
  • lica ispod 18 godina koje putuju sa osobama i pod nadzorom osoba navedenih u prethodnim klauzulama prilikom prelaska mađarske granice
  • lica koja ulaze na teritoriju Mađarske sa teritorije Republike Hrvatske, Republike Austrije, Rumunije, Republike Srbije, Republike Slovačke i Republike Slovenije, izuzev ulaska civilnom letelicom.

 

EU digitalni KOVID sertifikat se smatra ekvivalentom mađarskom sertifikatu o imunitetu. Prilikom dokazivanja imuniteta EU digitalnim KOVID sertifikatom, identifikacioni dokument stranog državljanina takođe može biti potreban.

 

Uzajamno prihvatanje sertifikata o imunitetu se objavljuje u uredbi ministra nadležnog za inostranu politiku, izdatoj u saglasnosti sa ministrom nadležnim za graničnu policiju. (Uredba broj 7/2021 [29.04.] Ministarstva inostranih poslova i trgovine o proglašenju uzajamnog prihvatanja sertifikata o imunitetu) Prema ovom propisu, Mađarska je sklopila ugovor o uzajamnom prihvatanju sertifikata o imunitetu sa sledećim zemljama: Albanijom, Bahreinom, Republikom Kiprom, Republikom Češkom, Gruzijom, Hrvatskom, Republikom Kazahstanom, Kraljevinom Maroko, Republikom Moldavijom, Mongolijom, Crnom Gorom, Srbijom, Slovačkom, Slovenijom, Turskom, Republikom Severnom Makedonijom i Ukrajinom.

 

Mađarska takođe prihvata sertifikate o imunitetu izdate od strane Rumunije.

Strani državljani

Lica koja nemaju mađarsko državljanstvo mogu ući na teritoriju Mađarske samo u izuzetnim slučajevima, a izuzeće od pravila ulaska može biti izdato samo od strane odgovarajuće policijske agencije prilikom stupanja u Mađarsku, ili u 18. Okružnoj policijskoj stanici Policijskog centra u Budimpešti prilikom ulaska na međunarodni aerodrom „Franc List“ u Budimpešti.

 

Policijska agencija odobrava ulazak ako podnosilac prijave ulaska u zemlju dokaže da je svrha ulaska:

 

1. učešće u proceduralnom koraku mađarske sudske ili administrativne procedure, dokazano dokumentom izdatim od strane mađarskog suda ili ovlašćenog tela,

2. prijem zdravstvene nege sa uputom od zdravstvene ustanove ili drugim odgovarajućim dokazom,

3. studije ili ispitna obaveza na osnovu studentskog ili učeničkog statusa, ukoliko to dokaže uverenjem izdatim od strane obrazovne ustanove,

4. putničko putovanje koje se odnosi na špediterski posao čija je svrha put do polazišta špediterskog zadatka (mesto početka rada), ili povratak kući putničkim putovanjem nakon navedenog posla, ukoliko se dokaže potvrdom izdatom od strane poslodavca,

5. učešće u porodičnim događajima (sklapanje braka, krštenje, sahrana),

6. briga o rođaku ili nega rođaka u skladu sa Aktom V iz 2013. iz Građanskog zakonika,

7. učešće u međunarodnom, velikom verskom događaju, ili

8. drugi opravdani razlozi.

 

Prijava se može podneti samo elektronskim putem uz korišćenje odgovarajućih elektronskih obrazaca na mađarskom ili engleskom jeziku. Originalna kopija podnetog dokumenta se mora dati na uvid prilikom ulaska na teritoriju Mađarske.

 

Prilikom ulaska u Mađarsku, putnik može biti podvrgnut lekarskom pregledu. Ako se takvim pregledom posumnja na infekciju, tom putniku ne sme biti dozvoljeno da uđe na teritoriju Mađarske. Ako se ne posumnja na infekciju, putnik će biti smešten u karantin određen od strane nadležnog epidemiološkog organa na 10 dana, ili u zvanični kućni karantin. Putniku se može odobriti izuzeće, ukoliko da na uvid dva negativna testa u skladu sa stručnim lekarskim propisima u roku od 5 dana, sa razmakom od najmanje 48 sati između ta dva testa.

Inostrani PCR testovi

Prilikom ulaska u Mađarsku, PCR test urađen u šengenskoj državi članici se priznaje kao ekvivalent mađarskom testu. Pored PCR testova na SARS-CoV-2 urađenih u zemljama koje pripadaju šengenskoj zoni, testovi urađeni u Republici Hrvatskoj, Sjedinjenim Američkim Državama i Kanadi se takođe prihvataju, a njihov rezultat se dokazuje dokumentom na mađarskom ili engleskom jeziku.

 

Preporučujemo stranim državljanima sa važećim rezervacijama za Mađarsku da stupe u kontakt sa svojim turističkim agencijama. Smeštajni objekti i pružaoci usluga u Mađarskoj su fleksibilni.

 

Molimo Vas da prihvatite naše izvinjenje zbog neprijatnosti, ali zaštita zdravlja i ljudskog života su trenutno prioritet. Stroge mere su neophodne da bi se ponovo obezbedio bezbedan i slobodan prijem posetilaca u najkraćem mogućem roku.

Poslovno putovanje

Pravila za mađarske državljane

 

Nakon putovanja iz Mađarske iz ekonomskih ili poslovnih razloga - koji podležu izuzeću u nastavku - mađarski državljani mogu ući na teritoriju Mađarske u skladu sa pravilima definisanim u podnaslovu „Pravila o ulasku mađarskih državljana u Mađarsku“.

 

Kada je svrha putovanja ekonomska ili poslovna aktivnost, dokazana po povratku mađarskog državljanina u Mađarsku, takav mađarski državljanin može napustiti Mađarsku i ponovo ući na teritoriju Mađarske bez ograničenja ako je iz

 

a) države članice Evropske unije,

b) druge države, koja je potpisnica Sporazuma o evropskom ekonomskom području, a koja ne pripada državama iz Klauzule a),

c) države sa zakonskim statusom ekvivalentnim statusu države koja je sporazumna strana u Sporazumu o evropskom ekonomskom području u pogledu slobode kretanja i prava boravka, u skladu sa međunarodnim sporazumom sklopljenim od strane i između Evropske zajednice i njenih država članica i sa državama koje nisu sporazumna strana u Sporazumu o evropskom ekonomskom području,

d) kandidata države članice Evropske unije,

e) Ujedinjenog Kraljevstva Velike Britanije i Severne Irske, ili

f) iz države određene uredbom od strane ministra nadležnog za inostranu politiku, u saglasnosti sa ministrom nadležnim za graničnu policiju, koja ne pripada državama navedenim u Klauzulama a)-e),

 

 

Pravila za lica koja nemaju mađarsko državljanstvo

 

Lica koja nemaju mađarsko državljanstvo mogu ući na teritoriju Mađarske iz ekonomskih ili poslovnih razloga - koji podležu izuzeću u nastavku - u skladu sa pravilima definisanim u podnaslovu „Pravila o ulasku lica koja nemaju mađarsko državljanstvo u Mađarsku“.

 

Ako je državljanin

 

a) države članice Evropske unije,

b) druge države, koja je potpisnica Sporazuma o evropskom ekonomskom području, a koja ne pripada državama iz Klauzule a),

c) države sa zakonskim statusom ekvivalentnim statusu države koja je sporazumna strana u Sporazumu o evropskom ekonomskom području u pogledu slobode kretanja i prava boravka, u skladu sa međunarodnim sporazumom sklopljenim od strane i između Evropske zajednice i njenih država članica i sa državama koje nisu sporazumna strana u Sporazumu o evropskom ekonomskom području,

d) kandidata države članice Evropske unije,

e) Ujedinjenog Kraljevstva Velike Britanije i Severne Irske, ili

f) iz države određene uredbom od strane ministra nadležnog za inostranu politiku, u saglasnosti sa ministrom nadležnim za graničnu policiju, koja ne pripada državama navedenim u Klauzulama a)-e),

 

ili lice kome je dato odobrenje da boravi u takvoj državi duže od 90 dana, uđe u Mađarsku iz ekonomskih ili poslovnih razloga, koje dokažu po ulasku na teritoriju Mađarske, takvo lice može stupiti na teritoriju Mađarske bez ograničenja.

 

Ukoliko, prilikom ulaska lica koje nema mađarsko državljanstvo, postoji sumnja vezana za verodostojnost dokaza iz gore navedenih razloga, primenjuju se pravila o ulasku lica koje nemaju mađarsko državljanstvo u Mađarsku.

Prekogranični putnici

Državljani susednih država, kao i mađarski državljani koji žive tamo, mogu ući na teritoriju Mađarske na vremenski period do 24 časa, do 30 kilometara od državne granice. Mađarski državljani se takođe mogu vratiti sa teritorije susednih država bez ograničenja, ako trajanje njihovog boravka u inostranstvu nije duže od 24 časa i ako u susednoj državi nisu napustili zonu od dozvoljenih maksimalnih 30 kilometara od državne granice.

Putnici u tranzitu

Lica koja nemaju mađarsko državljanstvo koja dolaze iz inostranstva kao putnici u tranzitu mogu ući na teritoriju Mađarske ako pristanu na lekarski pregled po ulasku i tim pregledom se odbaci sumnja o infekciji.

 

Kao dodatni uslov ulaska zbog tranzitnog putovanja

a) lica koja nemaju mađarsko državljanstvo i koja dolaze iz inostranstva moraju da ispunjavaju uslove za ulazak propisane u Zakoniku o šengenskim granicama,

b) lica koja nemaju mađarsko državljanstvo i koja dolaze iz inostranstva moraju da obezbede zadovoljavajući dokaz svrhe putovanja i zemlje odredišta, i

c) ulazak lica koja nemaju mađarsko državljanstvo i koja dolaze iz inostranstva u zemlju odredišta, kao i njihov ulazak iz tog razloga u susedne zemlje Mađarske, smeštene duž rute planiranog putovanja, je zagarantovan.

 

U toku tranzita kroz teritoriju Mađarske, lica koja nemaju mađarsko državljanstvo i koja dolaze iz inostranstva zbog tranzita mogu putovati samo rutom određenom od strane Glavnog nacionalnog policijskog komesara i objavljenom na zvaničnom veb-sajtu policije. Mogu se zaustaviti samo kad je to neophodno zbog tranzita i samo na odmorištima određenim od strane Glavnog nacionalnog policijskog komesara i objavljenim na zvaničnom veb-sajtu policije. Moraju napustiti teritoriju Mađarske u vremenskom okviru određenom od strane Glavnog nacionalnog policijskog komesara za tu svrhu, najkasnije u roku od 24 časa.

 

Pored zaustavljanja na odmorištima određenim od strane Glavnog nacionalnog policijskog komesara, lica koja nemaju mađarsko državljanstvo i koja dolaze iz inostranstva, i ulaze u Mađarsku zbog tranzita, mogu prekinuti putovanje i zaustaviti se duž određene rute samo u tehničkim ili zdravstvenim hitnim slučajevima koji zahtevaju neposrednu intervenciju.

 

Putni granični prelazi koji služe za ulaz i izlaz tranzitnog saobraćaja, tranzitne saobraćajne rute, odmorišta i vremenski okvir za napuštanje Mađarske se određuju od strane Glavnog nacionalnog policijskog komesara i objavljuju na zvaničnom veb-sajtu policije.

Sportski i kulturni događaji

Strogi uslovi za ulaz i izlaz usled sportskih događaja u Mađarskoj se takođe primenjuju na kulturne događaje.

Po takvim uslovima, posetioci međunarodnih i sportskih dešavanja organizovanih u Mađarskoj mogu ući u Mađarsku samo uz negativan rezultat PCR testa, ako je navedeni pojedinačni test urađen najviše 3 dana pre ulaska, kao i ako pokažu ulaznicu za taj događaj i pristanu na lekarski pregled, ukoliko se ukaže potreba. Posetioci međunarodnih sportskih i kulturnih dešavanja koja se održavaju u Mađarskoj moraju da napuste zemlju u roku od 72 časa nakon ulaska.

Mađarski državljani

Mađari koji se vraćaju iz inostranstva moraju ići u karantin na 10 dana, ili dok ne daju na uvid dva negativna testa urađena u razmaku od dva dana.

 

Ukoliko se nakon lekarskog pregleda posumnja na infekciju, takvi državljani će biti smešteni u određeni karantin ili, ako to ne predstavlja epidemiološki rizik, u zvanični kućni karantin.

 

Na zahtev lica smeštenog u karantinu, epidemiološki stručni organ može zatražiti od lica u karantinu da uradi dva testa - u vremenskom periodu od 5 dana sa razmakom od najmanje 48 časova - u skladu sa stručnim lekarskim propisima (molekularno biološko ispitivanje - PCR test na SARS-CoV-2). Ako se virus ne detektuje, osoba će biti izuzeta od karantina.

Dodatne informacije

Za ažurirane informacije, molimo Vas posetite neki od datih sajtova:

VISITHUNGARY.COM,

ABOUTHUNGARY.HU,

KONZULISZOLGALAT.KORMANY.HU/EN

 

Posetioci iz inostranstva mogu postaviti pitanja putem date imejl adrese:

COVID19@MTU.GOV.HU.