Magyar Magyar

Vstup za hospodárskym účelom musí byť na udelenie výnimky preukázaný

V záujme nerušeného fungovania maďarského hospodárstva od 5. septembra vláda umožňuje vstup zo zahraničia za obchodným účelom bez obmedzení. Vyjadrenie k podrobným podmienkam udelenia výnimky na vstup si môžete prečítať nižšie.

4. septembra bolo zverejnené upravené ustanovenie, ktoré medzi ustanovenia nariadenia vlády 408/2020. (VIII. 30.) o cestovných obmedzeniach v období epidemiologickej pohotovosti (ďalej len: nariadenie) vkladá okrem iného špeciálne podmienky ohľadom vstupu za obchodným, hospodárskym účelom.

 

Na základe ustanovenia od 5. septembra 2020 môžu osoby, ktoré chcú vstúpiť na územie Maďarska za obchodným, hospodárskym účelom, počítať s podmienkami podľa § 10/A. a § 10/B. nariadenia. Ustanovenia zvlášť upravujú podmienky návratu občanov Maďarska do Maďarska, ako aj podmienky vstupu občanov cudzích krajín, a obom okruhom subjektov umožňujú vstup na územie Maďarska bez obmedzení, pokiaľ dotknutá osoba pri vstupe preukáže obchodný, hospodársky účel cesty.

Na udelenie výnimky je potrebné potvrdenie

Na základe ustanovení môžu občania Maďarska aj občania cudzích krajín vstúpiť na územie Maďarska bez obmedzení, ustanovenie však túto možnosť viaže na vierohodné doloženie obchodného, hospodárskeho účelu vstupu. Okrem toho úprava uvádza, že pokiaľ v súvislosti s vierohodnosťou dôvodov vzniknú pri vstupe pochybnosti, treba postupovať podľa všeobecných pravidiel, čo znamená, že udelenie výnimky spod obmedzení vstupu nemôže byť uplatnené.

 

Keďže udelenie výnimky nie je automatické, ale viazané na splnenie stanovených podmienok, je dôležité, aby cestujúci venovali pozornosť ich dôslednému splneniu.

Čo možno považovať za obchodný, hospodársky účel?

Ohľadom cestovania za obchodným hospodárskym účelom môže vzniknúť otázka, čo možno v skutočnosti považovať za obchodný, hospodársky účel.

 

Túto otázku nariadenie neupravuje, upravujú ho však iné právne predpisy.

 

Podľa bodu 10. § 3. zákona CXVII. z roku 1995 zákon o dani z príjmu (ďalej len: zákon o DP) za služobnú cestu, cestu za obchodným účelom sa považuje „cesta potrebná v záujme plnenia úlohy súvisiacej so získaním príjmu súkromnej osoby, s jej platenou činnosťou - s výnimkou dochádzky na pracovisko, do sídla alebo do prevádzky z miesta bydliska -, patrí sem zvlášť služobná cesta, alebo cesta potrebná z dôvodu výkonu práce u iného zamestnávateľa v rámci inej ako pracovnej zmluvy...“

 

Zákon o DP uvádza tiež definíciu pojmu hospodárska činnosť, podľa ktorej sa za hospodársku činnosť považuje výkon činnosti v komerčnom rozsahu, respektíve s trvalým alebo pravidelným charakterom, pokiaľ je takáto činnosť zameraná na získanie protihodnoty, alebo je získanie protihodnoty jej výsledkom, a výkon takejto činnosti prebieha v samostatnej forme.

 

Hospodárska činnosť sa uvádza nie len v zákone o DP, ale aj v zákone CXXVII. z roku 2007. zákon o dani z pridanej hodnoty (ďalej len: zákon o DPH), odsek (1) § 6. tohto zákona definuje hospodársku činnosť zhodne so zákonom o DP. Podľa odseku (2) § 6. zákona o DPH do okruhu hospodárskej činnosti patrí zvlášť priemyselná, poľnohospodárska a obchodná činnosť zameraná na výrobu a predaj, ako aj iné činnosti poskytovania služieb vrátane činnosti vykonávanej v slobodnom povolaní.

 

Na základe vyššie uvedených definícií pri hodnotení obchodného alebo hospodárskeho charakteru cesty je účelné zvažovať, či sa cesta koná v záujme činnosti podniku alebo podnikateľskej činnosti iného právneho subjektu, v záujme získania zisku alebo príjmu, respektíve či s nimi súvisí.

 

Je účelné používať oficiálne zverejnený vzor potvrdenia

 

V prípade obchodného, hospodárskeho charakteru cesty nariadenie neuvádza detailné predpisy týkajúce sa vyplnenia potvrdenia, avšak je účelné, aby si osoby cestujúce za účelom výkonu práce, za hospodárskym účelom (napríklad rokovanie, účasť na výstave, nákup surovín atď.) pred odchodom vyžiadali od zamestnávateľa aj od spoločnosti, právneho subjektu, v záujme ktorého sa cesta koná, potvrdenie vo forme súkromnej listiny s plnou dôkaznou hodnotou (podpísané oprávnenou osobou). V záujme toho, aby bol dokument vhodný na preukázanie obchodného, alebo hospodárskeho účelu cesty, musí byť udaný aj konkrétny dôvod (účel) vstupu.

 

V prípade ciest za obchodným, hospodárskym účelom je pre každého cestujúceho, spoločnosť a iný právny subjekt účelné starostlivo preskúmať, či je cestu možné na základe vyššie uvedených ustanovení právnych predpisov ohľadom jej charakteru skutočne klasifikovať ako cestu za obchodným, hospodárskym účelom. Ak áno, treba venovať zvýšenú pozornosť aj nariadením požadovanému potvrdeniu.V záujme uľahčenia tejto úlohy majú dotknuté osoby možnosť za účelom vystavenia potvrdenia STIAHNUŤ SI TU oficiálnu šablónu dokumentu, ktorá bude čoskoro dostupná aj na stránke police.hu.

 

Podmienky týkajúce sa tranzitných cestujúcich upravuje nariadenie takto

Občania cudzích krajín môžu osobnou dopravou v záujme tranzitu vstúpiť na územie Maďarska, ak sa pri vstupe podrobia zdravotnej prehliadke a ak zdravotná prehliadka nezistí podozrenie na infekciu.

 

Ďalšou podmienkou vstupu je, že občan cudzej krajiny

 

1. a) spĺňa podmienky vstupu, definované v kódexe schengenských hraníc,

 

2. b) dôveryhodne doloží účel cesty a cieľovú krajinu cesty a

 

3. c) je zaistený jeho vstup do cieľovej krajiny a v záujme toho aj do ostatných krajín ležiacich na cestovnej trase a susediacich s Maďarskom.

 

Zoznam cestných hraničných priechodov určených na tranzitnú premávku, trasu tranzitnej premávky, odpočinkové miesta a časový rámec, ktorý je k dispozícii na opustenie Maďarska, riaditeľ policajného zboru zverejní na oficiálnej internetovej stránke polície.

Detailné predpisy pre tranzitných cestujúcich

Občan cudzej krajiny sa môže počas tranzitu cez Maďarsko pohybovať iba po trase stanovenej riaditeľom policajného zboru s niekoľkými výnimkami z dôvodov bezpodmienečne potrebných pre tranzit - zvlášť zo zdravotných a technických dôvodov - môže zastaviť na miestach, stanovených riaditeľom policajného zboru. Tranzitní cestujúci musia územie Maďarska opustiť počas časového rámca stanoveného riaditeľom policajného zboru, najneskôr však do 24 hodín.

 

Tranzitný cestujúci občan cudzej krajiny môže okrem zastávok na stanovených oddychových miestach prerušiť cestu po stanovenej tranzitnej trase iba v núdzovej situácii vyžadujúcej si technický zásah alebo v núdzovej situácii vyžadujúcej zdravotnícku asistenciu.