Magyar Magyar

Do uzyskania zezwolenia na wjazd należy poświadczyć biznesowy lub gospodarczy cel przyjazdu

Mając na uwadze niezakłóconą działalność węgierskiej gospodarki Rząd Węgier od dnia 5 września umożliwił nieograniczoną możliwość wjazdu z zagranicy w celach biznesowych. Szczegółowe objaśnienie warunków zwolnienia z ograniczeń wjazdowych można przeczytać poniżej:

W dniu 4 września opublikowano rozporządzenie modyfikujące Rozporządzenie Rządu nr 408/2020 (z 30 VIII) mówiące o ograniczeniach wprowadzonych w okresie pogotowia epidemiologicznego (w dalszej części zwane Rozporządzeniem), które między innymi ustanawia specjalne zasady regulujące wjazdy w celach podróżnych i gospodarczych.

 

Na jego podstawie od dnia 5 września 2020 roku wszystkich osób, które zamierzają wjechać na teren Węgier w celach biznesowych lub ekonomicznych dotyczą zasady określone w § 10/A oraz § 10/B tego Rozporządzenia. Regulacja prawna osobno traktuje obywateli węgierskich zamierzających powrócić na teren Węgier oraz obywateli innych krajów zamierzających wjechać na teren tego kraju, i dla obu tych kategorii podmiotów umożliwia nieograniczony wjazd na terytorium Węgier, jeżeli taka osoba podczas wjazdu poświadczy biznesowy lub gospodarczy cel podróży.

Do uzyskania zezwolenia na wjazd potrzebne jest zaświadczenie

Na podstawie tego rozporządzenia zarówno obywatele Węgier, jak i innych krajów będą mieli możliwość wjazdu bez ograniczeń, jednocześnie ta regulacja wiąże tę możliwość z koniecznością wiarygodnego poświadczenia biznesowego lub gospodarczego celu przyjazdu. Ponadto regulacja ustala również zasadę, według której jeżeli podczas wjazdu pojawią się wątpliwości w odniesieniu do wiarygodności poświadczenia powodów, to zastosowanie będą miały przepisy ogólne, czyli w takim przypadku nie będzie ważne zwolnienie z ograniczeń wjazdowych.

 

Ponieważ udzielenie zwolnienia z ograniczeń nie jest przyznawane automatycznie, lecz wiąże się z obowiązkiem spełnienia określonych warunków, to ważne jest, aby podróżni zwrócili uwagę na pełne spełnienie tych warunków.

Co może być uznane z cel biznesowy lub gospodarczy?

W przypadku podróży biznesowej lub gospodarczej może pojawić się pytanie, co rzeczywiście może zostać uznane za cel biznesowy lub gospodarczy.

 

W tym aspekcie Rozporządzenie nie zawiera reguł, jednak pojęcia te są regulowane innymi przepisami prawa.

 

Według punktu 10 § 3 ustawy nr CXVII z 1995 roku o osobistym podatku dochodowym (w dalszej części zwanej ustawą PIT) za podróż służbową w celach biznesowychuznaje się „podróż osoby fizycznej, która jest konieczna w celu wypełnienia obowiązków związanych z działalnością prowadzoną przez płatnika, mającą na celu uzyskanie przez osobę fizyczną dochodu - za wyjątkiem dojazdów do miejsca pracy, siedziby lub zakładu-, w szczególności włączając w to podróż związaną z delegacją lub wykonywaniem pracy u innego pracodawcy w ramach zajęcia odmiennego od określonego w umowie o pracę…”

 

Również w ustawie PIT znajdziemy określenie działalności gospodarczej, wedle której za działalność gospodarczą uznaje się prowadzenie działalności zarobkowej o charakterze trwałym i regularnym, jeżeli nakierowana jest na uzyskiwanie należności, lub skutkuje jej uzyskiwaniem, a jej prowadzenie odbywa się w sposób niezależny.

 

O działalności gospodarczej mówi nie tylko ustawa PIT, lecz również ustawa nr CXXVII z 2007 roku o ogólnym podatku od towarów i usług (w dalszej części zwana ustawą VAT), w której w ustępie (1), § 6 działalność gospodarcza określona jest w sposób zgodny z ustawą PIT. W ustępie (2), § 6 ustawy VAT z kolei do zakresu działalności gospodarczej należy w szczególności działalność przemysłowa, rolnicza i handlowa nakierowana na produkcję, obrót oraz inna działalność usługowa, włączając w to również działalności prowadzone w formie intelektualnych wolnych zawodów.

 

Biorąc powyższe określenia pojęć za podstawę podczas rozważania biznesowego lub gospodarczego charakteru podróży wskazane jest rozważanie tej kwestii według tego, czy podróż odbywa się w interesie uzyskania zysku lub dochodu z działalności przedsiębiorstwa gospodarczego lub innego biznesowego podmiotu prawa, lub jest z tym powiązana.

 

Celowe jest wykorzystanie opublikowanych urzędowo wzorów zaświadczeń

 

W przypadku biznesowego lub gospodarczego charakteru podróży Rozporządzenie nie zawiera szczegółowych reguł dotyczących szczegółów wystawiania zaświadczeń, natomiast w interesie realizacji podróży dla wykonywania pracy lub innych celów biznesowych i gospodarczych (np. negocjacje, udział w wystawie, zakup surowców, itp), warto aby podróżni jeszcze przed wyjazdem poprosili o wystawienie przez ich pracodawców lub tych spółek gospodarczych, podmiotów prawnych, w których interesie odbywa się podróż, zaświadczeń w formie dokumentów posiadających pełną moc dowodową (podpisanych firmowo). W interesie tego, aby dokument nadawał się do poświadczenia faktu biznesowego lub gospodarczego celu podróży, należy podać również konkretny powód (cel) wjazdu.

 

W przypadku podróży w celu biznesowym lub gospodarczym każdy podróżujący oraz spółka gospodarcza lub podmiot prawny powinni z dochowaniem należytej staranności zwracać uwagę na to, czy na podstawie powyższych przepisów charakter podróży rzeczywiście może być uważany za biznesowy i gospodarczy, a jeżeli tak, to szczególną uwagę należy zwrócić również na wymagane przez Rozporządzenie zaświadczenia. Aby to ułatwić, to w celu wystawiania zaświadczeń, zainteresowani mają możliwość POBRANIA Z TEGO LINKU urzędowych szablonów dokumentów, które będą wkrótce dostępne również na stronie internetowej police.hu.

Odnośnie osób przejeżdżających tranzytem rozporządzenie postanawia w poniższy sposób

Obywatele nie węgierscy przyjeżdżający z zagranicy w ruchu osobowym w celu przejazdu tranzytem mogą wjechać na terytorium Węgier jedynie wtedy, kiedy przy wjeździe poddadzą się badaniom lekarskim i to badanie nie stwierdzi podejrzenia zakażenia.

Dalsze warunki wjazdu w przypadku obywateli nie węgierskich:

 

1. spełnienie warunków wjazdu określonych w kodeksie kontroli granic strefy Schengen,

 

2. poświadczenie w sposób wiarygodny celu podróży i kraju docelowego, jak również

 

3. posiadanie gwarancji wjazdu do kraju docelowego i wjazdów do krajów sąsiadujących z Węgrami i leżących na trasie jego planowanej podróży.

 

Krajowy główny komendant policji na oficjalnej stronie internetowej policji poda do publicznej wiadomości informacje o drogowych przejściach granicznych wyznaczonych dla celów wjazdu i wyjazdu dla ruchu tranzytowego, o trasach przejazdu wyznaczonych dla tranzytu, o wyznaczonych miejscach odpoczynku oraz o ramach czasowych wyznaczonych do opuszczenia Węgier.

Szczegółowe reguły przejazdu tranzytem

Obywatele nie węgierscy przyjeżdżający z zagranicy w trakcie przejazdu tranzytem przez Węgry mogą poruszać się po trasach tranzytowych określonych przez krajowego głównego komendanta policji, i z bardzo ograniczonymi wyjątkami mogą zatrzymać się w wyznaczonych przez krajowego głównego komendanta policji miejscach odpoczynku wyłącznie z powodów nieodzownie koniecznych dla przejazdu - w tym w szczególności z przyczyn zdrowotnych lub technicznych. Przejeżdżający tranzytem muszą opuścić terytorium Węgier w określonych przez krajowego głównego komendanta policji ramach czasowych, ale najpóźniej w ciągu 24 godzin.

 

Poza zatrzymaniem się w wyznaczonych miejscach odpoczynku przejeżdżający tranzytem obywatele nie węgierscy mogą przerwać jazdę po wyznaczonej trasie lub zatrzymać się tylko w sytuacjach awaryjnych wymagających interwencji technicznej lub w sytuacji potrzeby udzielenia natychmiastowej pomocy lekarskiej.